28. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 25. lipnja 2020. na 28. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se društvu FALCON BROKERI d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Gaja 55, OIB: 13216170782 ukida odobrenje za rad za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavak 1. točke 1., 2., 4. i 5. i stavak 2. točke 3., 4., 5. i 7. Zakona o tržištu kapitala, izdano Rješenjem Hanfe 25. veljače 2010. KLASA: UP/1-451-04/09-02/60, URBROJ: 326-111/10-13; te se nalaže Društvu da po zaprimanju ovog Rješenja, odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana isključi internetsku stranicu na domeni http://www.falcon-brokeri.hr/ te da o tome odmah obavijesti Hanfu
  2. Rješenje kojim se Sanji Osojnik daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva AGRAM LEASING d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Remetinečka cesta 98, OIB: 48922277230, za mandat u trajanju od četiri (4) godine
  3. Rješenje kojim se Mariu Martinoviću, izdaje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring-društvu ESC Factoring d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Zaharova 7, OIB: 00180729178 u visini od 17% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva; i Lini Paurević izdaje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela Društvu u visini od 17% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva
  4. Rješenje kojim je Barbari Boronić Nikić, suvlasnici obrta za zastupanje u osiguranju UNA zastupanje u osiguranju, zajednički obrt, vl. Dubravka Davutović i Barbara Boronić Nikić, dana 29. svibnja 2020. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 25. veljače 2010. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/10-37/8, URBROJ: 326-112-10-2