27. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 17. lipnja 2020. na 27. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Zagreb, Andrije Žaje 61, OIB: 36856583241, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hanfe od 14. listopada 2019. (KLASA: UP/I 973-07/19-01/01; URBROJ: 326-01-50-52-19-56) na način da je: unaprijedilo sustav upravljanja kreditnim i operativnim rizikom donošenjem i izmjenom internih akata kojima je propisan proces odobravanja poslova faktoringa u dijelu procjene rizika, donošenja odluka o odobravanju plasmana, ugovaranja, korištenja i naplate plasmana te tako osiguralo da obavljanje poslova faktoringa bude usklađeno s odredbama Zakona o faktoringu i podzakonskim aktima te je iste počelo primjenjivati; uskladilo obavljanje poslova odobravanja zajmova s odredbama članka 21. Zakona o faktoringu; unaprijedilo sustav vođenja poslovnih knjiga i izvještavanja tako da su isti usklađeni s odredbama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava i Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava od 5. siječnja 2018. godine; izračunalo ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31. prosinca 2019. na način propisan odredbama Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 Financijski instrumenti; i unaprijedilo sustav primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma; te se okončava postupak neposrednog nadzora nad poslovanjem Društva
  2. Rješenje kojim se Marku Rothu, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju M.R., OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. MARKO ROTH, ZAGREB, PRIŠLINOVA 33 A, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  3. Rješenje kojim se Aleksandru Kompanoviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju ALPHA ZASTUPANJE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. ALEKSANDAR KOMPANOVIĆ, BELI MANASTIR, BANA JELAČIĆA 36, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja