26. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 29. srpnja 2022. na 26. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske
  2. Rješenje kojim se društvu PROFESSIO ENERGIA d.d., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB 88975636912, LEI 747800U06861GEZJIR41, odobrava jedinstveni pojednostavljeni prospekt u vezi s uvrštenjem na uređeno tržište 1.604.478 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 100,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 160.447.800,00 kuna
  3. Rješenje kojim se Eurizon Asset Management Croatia društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, LEI: 549300DU2TJ72XCUUN84, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Eurizon HR Target 2027 II fond, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj fond, i to društva PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732, LEI: 549300ZHFZ4CSK7VS460, te se odobrava iznimka za ulaganje do 100% neto imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Eurizon HR Target 2027 II fond, u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca, čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Republika Italija
  4. Rješenje kojim se društvu Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, LEI: 529900BXV0MD05Q6HD61, kao mjera za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti utvrđenih u postupku nadzora, nalaže da najkasnije do 31.10.2022. unaprijedi sustav upravljanja rizicima; u postupku određivanja profila rizičnosti društva za upravljanje, u dijelu mjerenja izloženosti valutnom riziku i kreditnom riziku; u postupku određivanja profila rizičnosti investicijskih fondova kojima društvo upravlja, u dijelu mjerenja izloženosti valutnom riziku i kreditnom riziku; u procesu upravljanja rizikom likvidnosti investicijskih fondova; u sustavu izvještavanja funkcije upravljanja rizicima; nalaže se da najkasnije do 7.11.2022. dostavi izvještaj o poduzetim mjerama naloženih ovog rješenja s pripadajućom dokumentacijom i dokazima iz kojih će biti vidljivo da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene
  5. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, LEI 549300JEBNBXEY27HE27, postupilo po nadzornim mjerama, nalozima i preporukama izrečenim u točkama I. do XI. izreke rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 972-05/21-02/01, URBROJ: 326-01-40-41-22-34, od 20. siječnja 2022. godine; te se utvrđuje da je okončan postupak redovnog neposrednog nadzora te nad mirovinskim fondovima pod upravljanjem navedenog društva
  6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Tomislava Matića iz Zagreba, Trg Ivana Kukuljevića 14, OIB: 57177172428, za obavljanje funkcije člana uprave društva Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 44, OIB: 42795279057, LEI: 5493007HS4TMDDH1EC15, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
  7. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Adrianu Tomić iz Zagreba, Strojarska cesta 14, OIB: 77096643748, za obavljanje funkcije članice uprave društva GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, Zagreb, OIB: 28406115764, LEI: 5299008LQUWEOTO76V71, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina od dana imenovanja na navedenu funkciju
  8. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za dr. sc. Hrvoja Šimovića iz Zagreba, Vrhovčev vijenac 4, OIB: 85877907374, za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Ulica Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862, LEI 74780000M0GHQ1VXJU20, na mandat u trajanju od četiri godine, počevši od 5. listopada 2022. do 5. listopada 2026. godine
  9. Rješenje kojim je Dušanu Kneževiću iz Orahovice, Frane Supila 64, OIB:11522986629, osnivaču obrta Bonus agencija za zastupanje u osiguranju, vl. Dušan Knežević, Orahovica, Frane Supila 64, dana 30. lipnja 2022., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 14. prosinca 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA:UP/I-453-06/06-03/72, URBROJ: 326-112-06-2