26. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 5. srpnja 2019. na 26. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Vjenceslava Terzića, za obavljanje funkcije člana uprave QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269/d, OIB: 40761904921, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Joška Milišu, za obavljanje funkcije člana uprave PROSPERUS - INVEST društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Tomislava Tičića, za obavljanje funkcije člana uprave PROSPERUS - INVEST društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina
  4. Rješenje kojim je Matiji Šketu, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju AZ VANTIS, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Matija Šket, Križevci, Ulica Petra Zrinskog 6C, dana 19. ožujka 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 15. prosinca 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/15-01/150, URBROJ: 326-01-660-663-15-2
  5. Rješenje kojim je Ivici Staniću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju svih skupina osiguranja AGENCIJA PREMIJA, obrt za zastupanje u osiguranju svih skupina osiguranja, vl. Ivica Stanić, Valpovo, Osječka 3, dana 30. travnja 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 28. prosinca 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 453-06/06-03/49, URBROJ: 326-112-06-2
  6. Rješenje kojim je društvu CENTAR 24 d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Gorjanska 29, OIB: 79435909714 dana 18. travnja 2019. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 6. veljače 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/15-01/05, URBROJ: 326-01-660-663-15-2
  7. Rješenje kojim se KD Locusta Fondovi d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, izdaje odobrenje za pripajanje AIF-ova Locusta Value I i Locusta Value IV kao AIF-ova prenositelja, AIF-u Locusta Value II kao AIF-u preuzimatelju
  8. Društvu ENERGIA NATURALIS d.o.o. za ulaganje i upravljanje, Vukovar, Gospodarska zona 13, OIB 65900776536 odobrava se objavljivanje ponude za preuzimanje društva LUKA PLOČE d.d., Ploče, Trg kralja Tomislava 21, OIB 51228874907.