2. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 16. siječnja 2020. na 2. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima
 2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova
 3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
 6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
 7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja
 8. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
 9. Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2019. godinu
 10. Rješenje kojim se društvu GENERALI OSIGURANJE dioničko društvo, Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, OIB: 10840749604, izdaje odobrenje za preuzimanje portfelja osiguranja društva IZVOR OSIGURANJE dioničko društvo za poslove neživotnog osiguranja, Zagreb, Trpinjska 9, OIB: 02951724955
 11. Rješenje kojim se utvrđuje da je dana 30. studenoga 2019. godine, po sili zakona, prestalo važiti odobrenje za obavljanje poslova osiguranja društva ERGO osiguranje dioničko društvo, Zagreb, R. Frangeša Mihanovića 9, izdano rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 453-02/07-30/62, URBROJ: 326-112-08-46 od 5. prosinca 2008. godine; i odobrenje za obavljanje poslova osiguranja društva ERGO životno osiguranje dioničko društvo, Zagreb, R. Frangeša Mihanovića 9, izdano rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 453-02/07-30/63, URBROJ: 326-112-08-23 od 5. lipnja 2008. godine
 12. Rješenje kojim se preddruštvu FLEKSA d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju sa sjedištem u Splitu, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja