17. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 10. svibnja 2022. na 17. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se društvu Blue Iris Resolution društvo s ograničenom odgovornošću za financiranje sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, ukida se odobrenje za obavljanje poslova leasinga, izdano 13. ožujka 2008. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I 451-01/07-02/88, URBROJ: 326-114-08-14 te se nalaže odmah poduzeti, a najkasnije u roku od 30 dana, provesti sve potrebne radnje kod nadležnog trgovačkog suda radi provođenja upisa promjena sukladno ovom rješenju te Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostaviti rješenje o promjenama u sudskom registru, najkasnije u roku od osam dana od njegova primitka
  2. Rješenje kojim se obustavlja postupak pokrenut povodom zahtjeva Gorana Kovačića iz Ivanovog Polja, Ivanovo Polje 17, Dežanovac, OIB: 91092078000, za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu CENTAR FAKTOR d.o.o. za faktoring sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 39, OIB: 69566160187
  3. Rješenje kojim se preddruštvu TIMBRA društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Gornjem Sitnu, daje se dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  4. Rješenje kojim se utvrđuje da je depozitar OTP BANKA d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833, LEI: 5299005UJX6K7BQKV086, otklonila sve nezakonitosti, nepravilnosti i manjkavosti vezane za obavljanje poslova depozitara obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, utvrđene Zapisnikom o neposrednom nadzoru, KLASA: UP/I 972-05/21-06/02, URBROJ: 326-01-40-41-22-21, od 13. siječnja 2022. godine