15. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 26. ožujka 2020. na 15. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

 1. Rješenje kojim se društvu ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Zagreb, Listopadska ulica 2, OIB: 94472454976, zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine
 2. Rješenje kojim se društvu AGRAM LIFE osiguranje d.d., Zagreb, Trnjanska cesta 108, OIB: 18742666873, zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine
 3. Rješenje kojim se društvu Allianz Hrvatska d.d., Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 23759810849, zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine
 4. Rješenje kojim se društvu CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862, zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine
 5. Rješenje kojim se društvu EUROHERC osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 282, OIB: 22694857747, zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine
 6. Rješenje kojim se društvu GENERALI OSIGURANJE d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, OIB: 10840749604, zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine
 7. Rješenje kojim se društvu GRAWE Hrvatska d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 5, OIB 28406115764, zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine
 8. Rješenje kojim se društvu HOK-OSIGURANJE d.d., Zagreb, Capraška ulica 6, OIB: 00432869176, zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine
 9. Rješenje kojim se društvu MERKUR OSIGURANJE d.d., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 0893783543, zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine
 10. Rješenje kojim se društvu UNIQA osiguranje d.d., Zagreb, Planinska 13A, OIB: 75665455333, zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine
 11. Rješenje kojim se društvu Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Zagreb, Slovenska ulica 24, OIB 52848403362, zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine
 12. Rješenje kojim se društvu Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 44, OIB: 42795279057, zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine
 13. Rješenje kojim je Vedrani Livaji iz Zagreba, Horvati, Širanovići 11, OIB: 85717179447, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju FOR YOU, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. VEDRANA LIVAJA, ZAGREB, HORVATI, ŠIRANOVIĆI 11, 25. veljače 2020. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 4. listopada 2019. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/19-01/68 URBROJ: 326-01-22-19-4