14. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 4. travnja 2019. na 14. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se društvu PETROKEMIJA d.d., Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008, odobrava jedinstveni prospekt u vezi s uvrštenjem 54.155.771 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 541.557.710,00 kuna, na uređeno tržište
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Borisa Guljaša za obavljanje funkcije člana uprave društva HPB Invest d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 77486858909, za mandat u trajanju od 2 (dvije) godine koji počinje teći 14. svibnja 2019. godine
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Lidiju Grbešić za obavljanje funkcije članice uprave društva HPB Invest d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb, OIB: 77486858909, za mandat u trajanju od 2 (dvije) godine koji počinje teći 14. svibnja 2019. godine
  4. Rješenje kojim se Slavenu Dobriću daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva ALLIANZ ZAGREB d.d., Zagreb, Heinzelova 70, OIB 23759810849, za mandat u trajanju od 3 (tri) godine
  5. Rješenje kojim se Davoru Tomaškoviću daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB 26187994862, za mandat u trajanju od dana imenovanja od strane nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d. do 31. prosinca 2022. godine
  6. Rješenje kojim se društvu Hrportfolio d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 30, OIB; 63676980783, izdaje odobrenje za rad tržišnom posredniku za obavljanje investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona o tržištu kapitala - zaprimanje i prijenos naloga u vezi s jednim ili više financijskih instrumenata
  7. Rješenje kojim se izdaje odobrenje ICH društvu s ograničenom odgovornošću za savjetovanje, posredovanje i upravljanje sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 12564452179, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, u visini od 74% temeljnog kapitala tog društva; izdaje odobrenje Tonćiju Koruniću, Danielu Nevidalu, Hrvoju Čirjaku, Ivanu Kurtoviću, Dariju Bjelkanoviću, Matku Maraviću, Kristini Pukšec, Andreju Erjavecu, Marku Ljubiću, Dominiku Škari, Vesni Balić i Davoru Vorihu, za zajedničko izravno stjecanje kvalificiranog udjela u INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., u visini od 26% temeljnog kapitala tog društva; te se izdaje odobrenje Tonćiju Koruniću i Danielu Nevidalu, za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., zajedno u visini od 74% temeljnog kapitala tog društva, te pojedinačno u visini od 37% temeljnog kapitala tog društva
  8. Rješenje kojim se Dariu Pehardi, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju ANDEO TEAM, obrt za zastupanje u osiguranju, Dario Peharda, Varaždin, Ivana Cankara 1A, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  9. Rješenje kojim se preddruštvu MOTAR društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Kastav, Istarska cesta 1, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  10. Tehnička uputa za korištenje sustava za vođenje registara i evidenciju edukacija distributera u osiguranju i distributera u reosiguranju