13. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 29. ožujka 2019. na 13. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o rasporedu člana obveznog mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo
  2. Smjernice vezane uz obavljanje poslova faktoringa koji uključuju otkup mjenica
  3. Rješenje kojim se Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila Fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za Fonda, i to društva Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535; te odobrenje za ulaganje preko 35% neto imovine Fonda, u prenosive vrijednosne papire i to obveznice te instrumente tržišta novca, čiji su izdavatelji ili za koje jamče Republika Hrvatska, Rumunjska, Slovenija, Mađarska, Poljska i SR Njemačka
  4. Rješenje kojim se društvu ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, Republika Slovenija, OIB: 71293992844, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta i promjene obveznog sadržaja pravila Novčanog fonda ALTA MULTICASH, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom
  5. Rješenje kojim je pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno da je društvo IZVOR OSIGURANJE d.d., Zagreb, Trpinjska 9, OIB: 02951724955 postupilo u skladu s nalogom iz Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 10.2.2017. (KLASA: UP/I 041-02/13-03/20, URBROJ: 326-01-660-662-17-17) čime su otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene Zapisnikom o posrednom nadzoru od 2.10.2015. (KLASA: UP/I-041-02/13-03/20, URBROJ: 326-01-660-662-15-12); te se okončava postupak posrednog nadzora nad poslovanjem Društva
  6. Rješenje kojim se utvrđuje da tijekom postupka neposrednog nadzora nad poslovanjem društva TRIGLAV OSIGURANJE d.d., Zagreb, Antuna Heinza 4, OIB 29743547503, nisu utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera što je utvrđeno Zapisnikom o obavljenom neposrednom nadzoru od 22.2.2019., KLASA: UP/I 974-08/18-01/06, URBROJ: 326-01-50-51-19-14; te se okončava postupak neposrednog nadzora nad poslovanjem Društva
  7. Rješenje kojim se Đurđici Vlahović, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva GENERALI OSIGURANJE d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, OIB 10840749604, za mandat u trajanju od 3 (tri) godine, počevši od dana imenovanja od strane Nadzornog odbora društva GENERALI OSIGURANJE d.d.
  8. Rješenje kojim se Krešimiru Steinbaueru, daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva ADRIATIC ZAGREB FACTORING d.o.o., Zagreb, Andrije Žaje 61, OIB: 36856583241, na mandat od 4 (četiri) godine
  9. Rješenje kojim se Aleksandri Rašić, daje suglasnost za obavljanje funkcije članice uprave društva UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Heinzelova 33, OIB: 18736141210, na mandat u trajanju do 15. veljače 2022. godine