10. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 17. ožujka 2021. na 10. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Smjernice za izradu i objavu ESG relevantnih informacija izdavatelja
  2. Rješenje kojim se društvu TUI TRAVEL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, Wigmore House, Wigmore Lane, Luton, Bedfordshire, LU2 9TN, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB 34136663964, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., Živogošće, Porat 136, OIB 88429213928
  3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Davora Iljaša, za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, na mandat u trajanju od 3 (tri godine) koji počinje teći od 3. svibnja 2021.
  4. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862, otklonilo nepravilnost utvrđenu Zapisnikom o obavljenom posrednom nadzoru, KLASA: UP/I 974-08/20-01/25, URBROJ: 326-01-80-82-20-2 od 23. prosinca 2020., dopunjenog Dopunom Zapisnika o obavljenom posrednom nadzoru, KLASA: UP/I 974-08/20-01/25, URBROJ: 326-01-80-82-21-5 od 11. veljače 2021. godine; te se okončava postupak posrednog nadzora nad društvom CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862, koji se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga vodi pod KLASOM: UP/I 974-08/20-01/25
  5. Rješenje kojim je Dragici Ročić, osnivačici obrta AZ ROČIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Dragica Ročić, Zagreb, Dubrava 47, dana 30. prosinca 2020., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 11. prosinca 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga pod KLASA: UP/I-974-03/15-01/137, URBROJ: 326-01-660-663-15-3
  6. Rješenje kojim se Ivani Mirković Pogorilić, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju In4you, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivana Mirković Pogorilić, Zagreb, Herici 10, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja