1. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 14. siječnja 2021. na 1. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Domagoja Oreba za obavljanje funkcije člana uprave FEELSGOOD CAPITAL PARTNERS društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 32, OIB: 89112739620, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje teći od dana donošenja ovog rješenja
  3. Rješenje kojim se Danijelu Delaču daje suglasnost za imenovanje za člana uprave investicijskog društva INTERKAPITAL vrijednosni papiri društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 68481874507, na novi mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje od 1. veljače 2021. godine
  4. Rješenje kojim se Matku Maraviću daje suglasnost za imenovanje za člana uprave investicijskog društva INTERKAPITAL vrijednosni papiri društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 68481874507, na novi mandat u trajanju od 5 (pet) godina, koji počinje od 1. veljače 2021. godine
  5. Rješenje kojim se Ewaldu Hӧheru daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6/a, OIB: 87064273078, za mandat u trajanju od tri (3) godine koji počinje teći od dana imenovanja
  6. Rješenje kojim se usvaja prijedlog CROATIA BANKE d.d. te se djelomično ukida rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/1-451-04/09-03/33, URBROJ: 326-111/09-7 od 19. studenog 2009. kojim je izdana prethodna suglasnost kreditnoj instituciji CROATIA BANKA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 32247795989, za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti i pomoćnih usluga iz članka 5. stavak 1. točke 2., 3. i 6. i stavak 2. točka 6. Zakona o tržištu kapitala, i to: izvršavanje naloga za račun klijenta, trgovanje za vlastiti račun, pokroviteljstvo i/ili usluge provedbe ponude financijskih instrumenata uz obvezu otkupa i usluge vezane uz usluge pokroviteljstva
  7. Rješenje kojim je društvu VITA ZASTUPANJE d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, Odranska 1, OIB: 88473068274, dana 24. rujna 2020. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 15. studenoga 2012. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/12-37/64, URBROJ: 326-663-12-3