1. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 9. siječnja 2020. na 1. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se Suzani Skoriji daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave leasing-društva HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, za mandat od dana imenovanja do 31. prosinca 2020. godine
  2. Rješenje kojim se Vladimiru Tukoviću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju TUKI, obrt za zastupanje u osiguranju, Vladimir Tuković, Bedenica, Bedenica 105f, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  3. Rješenje kojim se Ivanu Urodi, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju GUARDIANS INTERMEDIARY SOLUTIONS, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivan Uroda, Rijeka, Strossmayerova 3, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  4. Rješenje kojim se Damiru Novini, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju REDANIA, obrt za zastupanje u osiguranju, vlasnik Damir Novina, Krapina, Velika Ves 2a, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se preddruštvu ICF CROATIA d.o.o. za zastupanje u osiguranju sa sjedištem u Zagrebu, Bandalićeva 26c, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  6. Rješenje kojim je Petri Ćosić, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju HA-EM, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Petra Ćosić, Velika Gorica, Slavka Kolara 2, dana 25. veljače 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 23. prosinca 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/168, URBROJ: 326-01-660-663-16-2
  7. Rješenje kojim je Barbari Lebić, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju BALEOS, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Barbara Lebić, Velika Mlaka, Ivana Lackovića 1, dana 28. siječnja 2019., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 30. rujna 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/123, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
  8. Rješenje kojim je Emiliji Smolić, vlasnici obrta za zastupanje u osiguranju L&R, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Emilija Smolić, Domovinskog rata 29 c, Podstrana, dana 2. srpnja 2019. prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja izdana 8. prosinca 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/17-01/128, URBROJ: 326-01-660-663-17-3
  9. Rješenje kojim se ukida rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 972-02/18-01/02, URBROJ; 326-01-440-443-18-11, od 7. lipnja 2018. godine, kojim je društvu ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Bosanska ulica 7, OIB: 34251042886, izdano odobrenje za osnivanje i rad TURIZAM 2042 otvorenog alternativnog investicijskog fonda s javnom ponudom