9. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 17. ožujka 2023. na 9. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
  2. Odluka o usklađenju sa (2022 ažuriranim) Smjernicama o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s Uredbom o novčanim fondovima (ESMA50-164-6583)
  3. Rješenje kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, OIB: 59300096187, , izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim podfondom s javnom ponudom InterCapital BET-TR UCITS ETF, te uključivanje navedenog podfonda u krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom InterCapital KROVNI UCITS ETF, što obuhvaća odobrenje prospekta i pravila tog podfonda, kao i odobrenje na izbor depozitara za taj podfond, i to društva OTP banka d.d. Split, OIB: 52508873833
  4. Rješenje kojim se utvrđuje da su otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene Zapisnikom o posrednom nadzoru, provedenim nad društvom za upravljanje investicijskom fondovima Raiffeisen Invest d.o.o. Zagreb, OIB: 81769224349, i nad otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom FWR Multi-Asset Strategy I (do 5.4.2022.), Raiffeisen Classic, Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički, Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, Raiffeisen Fund Conservative (do 5.4.2022.), Raiffeisen Harmonic, Raiffeisen Sustainable Equities, Raiffeisen Sustainable Mix, Raiffeisen USD 2021 Bond (do 30.9.2021.), Raiffeisen USD 2026 Bond (od 30.10.2021.), Raiffeisen Wealth (od 17.3.2021.), Raiffeisen Sustainable Solid (od 6.4.2022.), te da je navedeni postupak posrednog nadzora okončan
  5. Rješenje kojim se SQ CAPITAL društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 54009254385, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje otvorenim alternativnim investicijskim fondom poduzetničkog kapitala bez pravne osobnosti, s privatnom ponudom, naziva SQ Venture, alternativni investicijski fond poduzetničkog kapitala s privatnom ponudom
  6. Rješenje kojim se društvu PROSPERUS - INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 58670915471, izdaje odobrenje za rad srednjeg UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima – upravljanje AIF-om, te se ukida Rješenje od 01. kolovoza 2014. izdano društvu PROSPERUS - INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, točka 1. odobrenje za rad i to za obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim – osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom
  7. Rješenje kojim se nalaže društvu Raiffeisen Invest d.o.o., Zagreb, OIB: 81769224349, unaprijediti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te se nalaže podnijeti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga izvještaj o provedbi ovog rješenja
  8. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo AGRAM LEASING d.o.o., Zagreb, OIB: 48922277230, otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti koje se odnose na postupanje protivno odredbama članka 52. stavka 1. točke 11. i stavka 6. Zakona o leasingu odnosno članka 3. stavka 2. i članka 9. stavaka 1. i 4. Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 31. kolovoza 2022., na način da s primateljima leasinga sklapa ugovore o leasingu na jasan i razumljiv način tako da se primateljima leasinga omogući raspolaganje svim bitnim informacijama o uvjetima ugovora, a na način da ugovori sadrže razloge i uvjete prijevremenog prestanka ugovora koji su usklađeni s odredbama Zakona o leasingu i u slučajevima kad do istoga dođe prije isporuke/zbog neisporuke objekta leasinga od strane dobavljača, a osobito u dijelovima kojima se uređuju uvjeti raskida ugovora od strane društva AGRAM LEASING d.o.o. ili primatelja leasinga, izrade konačnog obračuna/obračunskog dopisa i naknade štete zbog raskida ugovora, te se okončava postupak neposrednog nadzora nad poslovanjem društva