Sanacijska tijela

OPĆENITO O SANACIJSKIM TIJELIMA

Sanacijska tijela jesu tijela koja su u pojedinoj državi članici ovlaštena primjenjivati sanacijske instrumente i izvršavati sanacijske ovlasti, a u Republici Hrvatskoj to su:

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga − nacionalno sanacijsko tijelo nadležno za središnje depozitorije, središnje druge ugovorne strane te investicijska društva koja nisu dio grupe i grupe u kojima je najmanje jedna članica grupe investicijsko društvo, a nijedna članica grupe nije kreditna institucija, odnosno nadležno sanacijsko tijelo za ona investicijska društva koja ne ulaze u područje primjene članka 2. Uredbe (EU) br. 806/2014. U Republici Hrvatskoj to su sljedeće financijske institucije:

 1. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
 2. SKDD-CCP Smart Clear d.d.
 3. Agram brokeri d.d.
 4. INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Jedinstveni sanacijski odbor − središnje sanacijsko tijelo unutar bankovne unije Europske unije. Zajedno s nacionalnim sanacijskim tijelima u državama članicama sudionicama čini Jedinstveni sanacijski mehanizam. Izravno je odgovoran za subjekte iz članka 7. stavka 2., stavka 4. točke (b) i stavka 5. Uredbe (EU) br. 806/2014. U Republici Hrvatskoj to su sljedeće kreditne institucije:

 1. Addiko Bank d.d.
 2. Erste&Steiermärkische Bank d.d.
 3. Privredna banka Zagreb d.d.
 4. Raiffeisenbank Austria d.d.
 5. Wüstenrot stambena štedionica d.d.
 6. Zagrebačka banka d.d.

Hrvatska narodna banka − nacionalno sanacijsko tijelo nadležno za kreditne institucije koje nisu dio grupe i grupe u kojima je barem jedna članica grupe kreditna institucija, izravno odgovorno za subjekte iz članka 7. stavka 3. Uredbe (EU) br. 806/2014. U Republici Hrvatskoj to su sljedeće kreditne institucije:

 1. Agram banka d.d.
 2. Banka Kovanica d.d.
 3. Croatia banka d.d.
 4. Hrvatska poštanska banka d.d.
 5. Imex banka d.d.
 6. Istarska kreditna banka Umag d.d.
 7. J&T banka d.d.
 8. Karlovačka banka d.d.
 9. KentBank d.d.
 10. Nova hrvatska banka d.d.
 11. OTP banka d.d.
 12. Partner banka d.d.
 13. Podravska banka d.d.
 14. Samoborska banka d.d.
 15. Slatinska banka d.d.

Osim sanacijskih tijela u državama članicama određena su i nadležna ministarstva, koja su odgovorna za ekonomske, financijske i proračunske odluke na nacionalnoj razini u skladu s nacionalnim nadležnostima i koje je država članica imenovala za izvršavanje funkcije nadležnog ministarstva.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske nadležno je ministarstvo za izvršavanje poslova u okviru zakona kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava, zakona kojim se uređuje tržište kapitala, kao i zakona kojim se uređuje oporavak i sanacija središnjih drugih ugovornih strana.

Dodatno, Hrvatska agencija za osiguranje depozita upravlja nacionalnim sanacijskim fondom i ovlaštena je prikupljati prethodne i naknadne doprinose za potrebe uplate u Jedinstveni sanacijski fond, čiji su članovi kreditne institucije i investicijska društva u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava.

SAŽETAK RELEVANTNIH INTERNIH POSTUPAKA KOJI SE PRIMJENJUJU PRI OBAVLJANJU POSLOVA SANACIJE

U skladu s odredbama zakona kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava, a kojim je u hrvatski pravni sustav implementirana Direktiva 2014/59/EU[1], zakona kojim se uređuje oporavak i sanacija središnjih drugih ugovornih strana, a kojim je propisana provedba Uredbe (EU) 2021/23[2] u hrvatskom pravnom sustavu, kao i zakona kojim se uređuje tržište kapitala, kojim je uređena sanacija središnjih depozitorija, Hanfa na svojim mrežnim stranicama objavljuje sažetak relevantnih internih postupaka koji se primjenjuju pri obavljanju poslova sanacije, s osobitim naglaskom na obvezu čuvanja povjerljivih informacija i razmjenu takvih informacija među pojedinim organizacijskim cjelinama.

S obzirom na značajan porast obveza Hanfe u pogledu izvršavanja sanacijskih ovlasti na temelju prethodno navedenih propisa, a s ciljem njihovog objedinjavanja, u Hanfi je od 26. listopada 2022. ustrojen Ured za sanaciju. Do tada su poslovi sanacije od 29. svibnja 2015. bili u nadležnosti Ureda za sudske postupke, a od 1. studenog 2018. u nadležnosti Sektora za harmonizaciju propisa i međunarodnu suradnju. Osnivanjem navedenog Ureda Hanfa je osigurala da su zaposlenici koji obavljaju isključivo sanacijske poslove u skladu s odredbama prethodno navedenih propisa strukturno i funkcionalno odvojeni od zaposlenika koji obavljaju poslove nadzora poslovanja investicijskih društava, središnjeg depozitorija i središnje druge ugovorne strane (dalje: financijskih institucija), odnosno od zaposlenika Sektora za superviziju tržišta kapitala i Sektora za superviziju fondova i investicijskih društava. Time je Hanfa ispunila i regulatorne zahtjeve da navedene organizacijske jedinice budu strukturno i funkcionalno neovisne s obzirom na ostale funkcije koje Hanfa obavlja u skladu s odredbama drugih propisa te da navedene organizacijske jedinice podliježu odvojenim linijama izvještavanja, čime je osigurana operativna i funkcionalna neovisnost u cilju izbjegavanja sukoba interesa između sanacijskih ovlasti i supervizorskih odnosno nadzornih funkcija Hanfe.

Međusobna suradnja i razmjena informacija među navedenim organizacijskim jedinicama uređena je internim aktima Hanfe tako da se njima, između ostalog, uređuje postupanje navedenih jedinica prilikom izrade i ažuriranja sanacijskih planova, određivanja minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze te utvrđivanja da financijska institucija propada ili će vjerojatno propasti.

U pogledu razmjene informacija s drugim sanacijskim tijelima iz Republike Hrvatske, Hanfa je sklopila odgovarajuće sporazume s Ministarstvom financija Republike Hrvatske i Hrvatskom narodnom bankom, kojima se regulira razmjena podataka i dokumentacije koji se koriste prilikom izvršavanja sanacijskih ovlasti i primjene sanacijskih instrumenata, kao i detaljnije uređuje međusobna suradnja i razmjena informacija uvažavajući odredbe relevantnih propisa koji se odnose na sanacijske ovlasti i obvezu čuvanja povjerljivih informacija.

U vezi s obvezom čuvanja povjerljivih informacija važno je naglasiti da su, u skladu s odredbama prethodno navedenih propisa i drugih propisa koji uređuju tajnost podataka, pri obavljanju poslova u okviru svojih nadležnosti zaposlenici Hanfe, bez obzira na to obavljaju li poslove u izvršavanju sanacijskih ovlasti ili izvršavanju supervizorskih ovlasti, dužni sve informacije koje su saznali čuvati kao povjerljive i ta obveza odnosi se na razdoblje prije, tijekom i nakon imenovanja odnosno zaposlenja.

 

[1] Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

[2] Uredba (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredaba (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 te direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132