Regulativa

Područje sanacije investicijskih društava, središnjih drugih ugovornih strana i središnjih depozitorija regulirano je sljedećim propisima:

  1. Sanacija investicijskih društava
  2. Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (NN, br. 146/2020)
  3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (NN, br. 21/2022)
  4. Pravilnik o sanaciji investicijskih društava (NN, br. 100/2022)
  1. Sanacija središnjih drugih ugovornih strana
  1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana (NN, br. 119/2022)
  2. Uredba (EU) 2021/23 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredaba (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014, (EU) br. 806/2014 i (EU) 2015/2365 te direktiva 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2007/36/EZ, 2014/59/EU i (EU) 2017/1132
  1. Sanacija središnjih depozitorija
  1. Zakon o tržištu kapitala (NN, br. 65/2018, 17/2020, 83/2021) – neslužbeni pročišćeni tekst
  1. Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012