O sanaciji

CILJEVI SANACIJE

Pri procjenjivanju mogućnosti provođenja sanacije, odabiru instrumenata sanacije i izvršavanju ovlasti za sanaciju sanacijsko tijelo obvezno je uzeti u obzir ciljeve sanacije koji su relevantni za financijsku instituciju na koju se odnose.

Osim toga, pri postizanju ciljeva sanacije sanacijsko tijelo dužno je troškove sanacije svoditi na najmanju moguću mjeru te izbjegavati smanjenje vrijednosti imovine financijske institucije nad kojom se provode sanacijski postupci, osim ako su takvi postupci potrebni za postizanje ciljeva sanacije.

Pri primjeni sanacijskih instrumenata i izvršavanju sanacijskih ovlasti sanacijsko tijelo uzet će u obzir sve ciljeve sanacije primjenjive na pojedinu financijsku instituciju, vodeći računa o naravi i okolnostima pojedinog slučaja, pri čemu su svi ciljevi sanacije jednako važni.

Ciljevi sanacije, ovisno o financijskoj instituciji na koju se primjenjuje postupak sanacije, jesu:

 • osiguravanje kontinuiteta ključnih funkcija
 • izbjegavanje znatnog štetnog učinka na financijsku stabilnost, posebno sprječavanjem širenja štetnih učinaka na financijski sustav, osobito sprječavanjem ili ublažavanjem širenja financijskih poteškoća na članove sustava poravnanja središnje druge ugovorne strane, njihove klijente ili širi financijski sustav, uključujući druge infrastrukture financijskog tržišta, te održavanjem tržišne discipline, funkcioniranja sustava namire i povjerenja javnosti
 • izbjegavanje znatnog nepovoljnog učinka na financijski sustav u Europskoj uniji ili jednoj njezinoj državi članici ili više njih, osobito sprječavanjem ili ublažavanjem širenja financijskih poteškoća na članove sustava poravnanja središnje druge ugovorne strane, njihove klijente ili širi financijski sustav, uključujući druge infrastrukture financijskog tržišta, te održavanjem tržišne discipline i povjerenja javnosti
 • osiguranje kontinuiteta veza s drugim infrastrukturama financijskog tržišta čije bi remećenje imalo bitan negativni učinak na financijsku stabilnost u Europskoj uniji ili jednoj njezinoj državi članici ili više njih, kao i pravodobnog izvršavanja funkcija plaćanja, poravnanja, namire i vođenja evidencije
 • zaštita javnih sredstava tako da se što je više moguće smanji oslanjanje na izvanrednu javnu financijsku potporu i mogući rizik od gubitaka za porezne obveznike
 • zaštita deponenata koji imaju osigurane depozite i ulagatelja zaštićenih sustavom zaštite ulagatelja te
 • zaštita sredstava i imovine klijenata, sudionika središnjeg depozitorija, njihovih klijenata i zakonitih imatelja vrijednosnih papira.

PRIMJENA OPĆIH NAČELA

Primjena općih načela sanacije, uz ostvarenje ciljeva sanacije, drugi je najvažniji uvjet o kojem su dužna voditi računa sanacijska tijela pri procjenjivanju mogućnosti provođenja sanacije, odabiru instrumenata sanacije i izvršavanju ovlasti za sanaciju.

Sanacijsko tijelo pri primjeni sanacijskih instrumenata i izvršavanju ovlasti za sanaciju osigurava da se sanacija, ovisno o financijskoj instituciji na koju se primjenjuje, provodi u skladu s općim načelima sanacije.

Sanacija investicijskog društva provodi se prema sljedećim načelima:

 1. dioničari financijske institucije u sanaciji prvi snose gubitke
 2. vjerovnici financijske institucije u sanaciji snose gubitke nakon dioničara u skladu s redoslijedom namirenja u redovnom postupku zbog insolventnosti, osim ako zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava nije drugačije određeno
 3. zamjenjuju se upravljačko tijelo i više rukovodstvo financijske institucije u sanaciji, osim u slučajevima kada je potpuno ili djelomično zadržavanje upravljačkog tijela ili višeg rukovodstva zbog pružanja sveobuhvatne potrebne pomoći nužno za postizanje ciljeva sanacije
 4. upravljačko tijelo i više rukovodstvo financijske institucije u sanaciji dužni su pružiti svu pomoć u cilju postizanja ciljeva sanacije
 5. fizičke i pravne osobe koje su odgovorne za propast financijske institucije snose odgovornost u skladu s odredbama važećih propisa iz područja građanskog ili kaznenog prava
 6. prema vjerovnicima koji u slučaju redovnog postupka zbog insolventnosti ulaze u isti isplatni red postupa se na jednak način, osim ako zakonom kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava nije drugačije propisano
 7. vjerovnici u skladu sa zaštitnim mjerama iz zakona kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava ne trpe veće gubitke od onih koje bi pretrpjeli ako bi nad financijskom institucijom ili subjektom iz članka 3. točke 2., 3. ili 4. zakona kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava bio proveden redovni postupak zbog insolventnosti
 8. osigurani depoziti u potpunosti su zaštićeni, kao i tražbine zaštićene sustavom zaštite ulagatelja u skladu s propisom kojim se uređuje tržište kapitala i
 9. sanacijske mjere poduzimaju se u skladu s odredbama o zaštitnim mjerama iz zakona kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava,

dok se sanacija središnjeg depozitorija uz načela pod točkama 1., 3., 4. i 5. provodi prema sljedećim načelima:

 1. vjerovnici središnjeg depozitorija u sanaciji snose gubitke nakon dioničara u skladu s redoslijedom prvenstva njihovih tražbina u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak
 2. vjerovnici u skladu sa zaštitnim mjerama iz zakona kojim se uređuje tržište kapitala ne trpe veće gubitke od onih koje bi pretrpjeli ako bi nad središnjim depozitorijem bio otvoren stečajni postupak
 3. imovina sudionika i njihovih klijenata te zakonitih imatelja iz zakona kojim se uređuje tržište kapitala u potpunosti je zaštićena i
 4. sanacijske mjere poduzimaju se u skladu s odredbama o zaštitnim mjerama iz zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Sanacija središnje druge ugovorne strane provodi se u skladu sa sljedećim načelima:

 1. sve ugovorne obveze i drugi aranžmani u planu oporavka središnje druge ugovorne strane izvršavaju se u mjeri u kojoj nisu iskorišteni prije pokretanja sanacije, osim ako sanacijsko tijelo utvrdi da je za pravodobno ostvarivanje ciljeva sanacije primjerenije jedno od sljedećeg ili oboje:
  1. suzdržati se od izvršenja određenih ugovornih obveza u okviru plana oporavka središnje druge ugovorne strane ili iz nekog drugog razloga odstupati od njega
  2. primjenjivati sanacijske instrumente ili izvršavati sanacijske ovlasti,
 2. dioničari središnje druge ugovorne strane u sanaciji prvi snose gubitke nakon izvršavanja svih obveza i aranžmana iz točke 1. i u skladu s tom točkom
 3. vjerovnici središnje druge ugovorne strane u sanaciji snose gubitke nakon dioničara u skladu s redoslijedom prvenstva njihovih potraživanja u okviru redovnog postupka u slučaju insolventnosti, osim ako je izričito navedeno drugačije u uredbi kojom se uređuje oporavak i sanacija središnje druge ugovorne strane
 4. prema vjerovnicima središnje druge ugovorne strane iste kategorije postupa se pravično
 5. dioničari, članovi sustava poravnanja i drugi vjerovnici središnje druge ugovorne strane ne bi trebali snositi gubitke veće od gubitaka koje bi snosili u okolnostima kad bi nad središnjom drugom ugovornom stranom bio proveden redovni postupak zbog insolventnosti
 6. smjenjuje se odbor i više rukovodstvo središnje druge ugovorne strane u sanaciji, osim ako sanacijsko tijelo smatra da je potpuno ili djelomično zadržavanje odbora i višeg rukovodstva potrebno za postizanje ciljeva sanacije
 7. sanacijska tijela predstavnike zaposlenika obavješćuju i s njima se savjetuju u skladu s nacionalnim zakonima, kolektivnim ugovorima ili praksom
 8. sanacijski instrumenti primjenjuju se, a sanacijske ovlasti izvršavaju ne dovodeći u pitanje odredbe o predstavnicima zaposlenika u upravljačkim tijelima, kako je predviđeno nacionalnim zakonima, kolektivnim ugovorima ili praksom i
 9. ako je središnja druga ugovorna strana dio grupe, sanacijska tijela uzimaju u obzir učinak na ostale subjekte grupe, osobito ako takva grupa uključuje druge infrastrukture financijskog tržišta, i na grupu u cjelini.

Ako je financijska institucija dio grupe, sanacijsko tijelo, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje ciljeva sanacije, primjenjuje sanacijske instrumente i izvršava ovlasti za sanaciju na način koji svodi na najmanju moguću mjeru učinak na ostale članice grupe i na grupu u cjelini i smanjuje negativan učinak na financijsku stabilnost u Europskoj uniji te njezinim državama članicama, posebice u državama u kojima grupa djeluje.

INSTRUMENTI SANACIJE

Sanacijska tijela odabiru instrumente sanacije koji su prikladni za provođenje postupka sanacije nad pojedinom financijskom institucijom, vodeći računa o ostvarenju ciljeva sanacije, primjeni općih načela sanacije i okolnostima pojedinog slučaja.

Sanaciju investicijskog društva moguće je provesti primjenom jednog instrumenta sanacije ili više njih, i to kako slijedi:

 1. instrumenta prodaje – mehanizam kojim sanacijsko tijelo prenosi dionice ili druge vlasničke instrumente koje je izdala institucija u sanaciji, ili imovinu, prava ili obveze institucije u sanaciji na kupca koji nije prijelazna institucija
 2. instrumenta prijelazne institucije – mehanizam za prijenos dionica ili drugih vlasničkih instrumenata koje izdaje institucija u sanaciji, ili imovine, prava ili obveza institucije u sanaciji na prijelaznu instituciju
 3. instrumenta odvajanja imovine – mehanizam za izvršavanje prijenosa imovine, prava ili obveza institucije u sanaciji od strane sanacijskog tijela nositelju upravljanja imovinom i
 4. instrumenta unutarnje sanacije (bail in) – mehanizam kojim sanacijsko tijelo otpisuje i pretvara obveze institucije u sanaciji,

dok je uz prethodno navedene instrumente sanacije sanaciju središnjeg depozitorija moguće provesti i primjenom sljedećih instrumenata sanacije:

 1. u slučaju sistemske krize, državnog instrumenta financijske stabilizacije – mehanizam koji se koristi iznimno kao zadnja mogućnost nakon što se iskoriste ostali sanacijski instrumenti u mjeri u kojoj je to moguće kako bi se očuvala financijska stabilnost, a kako je utvrdilo Ministarstvo financija nakon savjetovanja s Hanfom. Ministarstvo financija u skladu s pravnim okvirom Europske unije za državne potpore i pravilima kojima se uređuju državne potpore financijskom sektoru, a u suradnji sa središnjim depozitorijem u sanaciji kao korisnikom državne potpore, prijavljuje pojedinačnu državnu potporu Europskoj komisiji radi odobrenja njezine dodjele, po čijem odobrenju Ministarstvo financija osigurava i nadzire primjenu izvanredne financijske državne potpore korištenjem državnih instrumenata financijske stabilizacije (instrumenta javnih potpora za vlasnički kapital ili instrumenta privremenog javnog vlasništva) i
 2. drugih instrumenata koji su usklađeni s ciljevima i općim načelima sanacije središnjeg depozitorija u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Sanaciju središnje druge ugovorne strane moguće je provesti primjenom jednog instrumenta sanacije ili više njih:

 1. instrumenta za raspodjelu pozicija i gubitaka
  1. instrument za raspodjelu pozicija jest mehanizam koji se koristi za ponovno usklađivanje knjige trgovanja središnje druge ugovorne strane ili, prema potrebi, prijelazne središnje druge ugovorne strane, dok je
  2. instrument za raspodjelu gubitaka mehanizam koji se koristi za:
   1. pokrivanje gubitaka središnje druge ugovorne strane procijenjenih u skladu s pravilima vrednovanja
   2. ponovnu uspostavu sposobnosti središnje druge ugovorne strane da ispunjava svoje obveze plaćanja u trenutku njihova dospijeća
   3. ostvarenje prethodno navedenih ishoda u odnosu na prijelaznu središnju drugu ugovornu stranu te
   4. potporu prijenosu poslovanja središnje druge ugovorne strane primjenom instrumenta prodaje poslovanja solventnoj trećoj strani
 1. instrumenta za otpis i konverziju – mehanizam kojim sanacijsko tijelo poduzima radnje u odnosu na vlasničke instrumente i dužničke instrumente koje je izdala središnja druga ugovorna strana u sanaciji ili druge neosigurane obveze radi apsorbiranja gubitaka, dokapitalizacije te središnje druge ugovorne strane ili prijelazne središnje druge ugovorne strane odnosno radi potpore primjeni instrumenta prodaje poslovanja, a primjenjuje ga u skladu s redoslijedom prvenstva potraživanja u redovnom postupku u slučaju insolventnosti
 2. instrumenta prodaje poslovanja – mehanizam kojim sanacijsko tijelo kupcu koji nije prijelazna središnja druga ugovorna strana može prenijeti vlasničke instrumente koje je izdala središnja druga ugovorna strana u sanaciji ili svu imovinu, prava ili obveze središnje druge ugovorne strane u sanaciji i
 3. instrumenta prijelazne središnje druge ugovorne strane – mehanizam kojim sanacijsko tijelo može prijelaznoj središnjoj drugoj ugovornoj strani prenijeti vlasničke instrumente koje je izdala središnja druga ugovorna strana u sanaciji ili svu imovinu, prava ili obveze središnje druge ugovorne strane u sanaciji, pri čemu se prijenos vlasničkih instrumenata može odviti i bez suglasnosti dioničara središnje druge ugovorne strane u sanaciji ili bilo koje treće strane osim prijelazne središnje druge ugovorne strane i bez usklađenosti s bilo kojim postupovnim zahtjevima na temelju prava o trgovačkim društvima ili vrijednosnim papirima.

Svaki instrument sanacije može se primijeniti pojedinačno ili u kombinaciji s drugim instrumentom, osim instrumenta odvajanja imovine, koji se može primijeniti samo u kombinaciji s drugim instrumentom sanacije.