Postupanje s osobnim podacima u Hanfi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) obrađuje osobne podatke kada je njihova obrada nužna za izvršavanje naših zadaća od javnog interesa i naših službenih ovlasti te poštivanje naših pravnih obveza, u skladu sa zakonom ili drugim propisom Republike Hrvatske i pravom Europske unije.

Hanfa osobne podatke obrađuje samo u opsegu u kojem je to nužno radi ostvarenja zakonite svrhe obrade. Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Budući da je Hanfa nositelj službene statistike te stvaratelj arhivskoga i registraturnoga gradiva, osobni podaci ispitanika pohranjuju se na dulja razdoblja u svrhe arhiviranja u javnom interesu, znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera.

Rokovi čuvanja osobnih podataka propisani su internim pravilnikom kojim se uređuje zaštita i obrada arhivskoga i registraturnoga gradiva Hanfe

Pristup osobnim podacima u Hanfi imaju samo zaposlenici i suradnici Hanfe kojima su ti podaci nužni za obavljanje njihova posla. Prikupljene osobne podatke prosljeđuju se trećim osobama izvan Hanfe samo ako je to obveza Hanfe prema pravu Republike Hrvatske ili pravu Europske unije. U tom slučaju Hanfa će informirati ispitanike o takvom prosljeđivanju njihovih osobnih podataka, ako je takva obveza propisana važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Osobni podaci ispitanika štite se od svake povrede, uključujući neovlašteni pristup, slučajni gubitak, uništenje, oštećenje te svako drugo kršenje sigurnosti.

U cilju zaštite osobnih podataka ispitanika Hanfa primjenjuje tehničke i organizacijske mjere kao što su kontrola prava pristupa svim podacima i dokumentima, osiguravanje ispunjenja obveze povjerljivosti kod svih osoba koje imaju pravo pristupa osobnim podacima ispitanika, primjena metoda autentifikacije, praćenje pristupa i aktivnosti u informacijskom sustavu te softverskih rješenja za osiguravanje sigurnosti informacijskog sustava Hanfe.

Ispitanici imaju sljedeća prava u odnosu na svoje osobne podatke koji se obrađuju u Hanfi:

 1. Pravo na pristup osobnim podacima,
 2. Pravo na ispravak,
 3. Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u sljedećim slučajevima:
  1. kada ispitanik osporava točnost osobnih podataka, Hanfa će ograničiti obradu na razdoblje koje joj omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka
  2. kada je obrada osobnih podataka ispitanika nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe
  3. kada više ne postoji potreba obrade osobnih podataka ispitanika koji zahtijeva da Hanfa nastavi s obradom radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ispitanika i
  4. kada ispitanik uloži prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, očekujući potvrdu toga nadilaze li Hanfini legitimni razlozi za obradu osobnih podataka razloge ispitanika da se oni ne obrađuju.
 4. Pravo na prigovor
 5. Pravo na brisanje znači pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, i to samo u sljedećim slučajevima:
  1. kada osobni podaci ispitanika više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
  2. kada ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
  3. kada ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu
  4. kada su osobni podaci ispitanika nezakonito obrađeni i
  5. kada Hanfa osobne podatke mora brisati radi poštovanja njenih pravnih obveza iz prava Republike Hrvatske ili prava Europske unije.

 6. Pravo ispitanika na prenosivost podataka

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) imenovala službenika za zaštitu podataka.

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati

a) poštom na adresu:

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
n/p službenika za zaštitu podataka
Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

ili

b) elektroničkom poštom na adresu:

privatnost@hanfa.hr

Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika