Međunarodni odnosi

Međunarodna suradnja nadzornih tijela unutar Europske unije, ali i na globalnoj razni postaje sve važnija u ostvarivanju učinkovitog nadzora s obzirom na to da veliki broj globalno aktivnih tvrtki nudi financijske usluge izvan nacionalnih granica. Međunarodne aktivnosti Hanfe odvijaju se na multilateralnoj i na bilateralnoj osnovi.

Europski sustav nadzora financijskog tržišta (ESFS)

Glavni cilj Europskog sustava nadzora financijskog tržišta (engl. European System of Financial Supervision - ESFS) je osigurati pravilnu primjenu regulative Europske unije koja se donosi na financijski sektor, a u svrhu održavanja financijske stabilnosti, održavanja povjerenja u financijski sustav u cjelini te zaštite potrošača. 

Struktura nadzora financijskog sustava na razini Europske unije temelji se na dva stupa: makrobonitetni nadzor Europskog odbora za sistemske rizike (engl. European Systemic Risk Board - ESRB) i mikrobonitetni nadzor europskih nadzornih tijela i nadzornih tijela država članica.

Europski odbor za sistemske rizike (ESRB) zadužen je za stabilnost cijelog financijskog sustava na razini Europske unije, dok su Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (engl. European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA), Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (engl. European Securities and Markets Authority - ESMA), Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (engl. European Banking Authority - EBA) i nadzorna tijela država članica na mikroprudencijalnoj osnovi zadužena za nadzor solventnosti financijskih institucija i nadzor tržišta. EBA, EIOPA i ESMA, odnosno Europska nadzorna tijela (engl. European Supervisory Authorities - ESAs) redovno se sastaju i usko surađuju kroz Zajednički odbor.

Hanfa je članica EIOPA-e i ESMA-e te sudjeluje i u radu ESRB-a. Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Ante Žigman član je Povjerenstva za posredovanje EIOPA-e i član Izvršnog odbora Međunarodne udruge nadzornika osiguranja (IAIS) i to kao predstavnik CEET regije (srednje i istočne Europe i Zakavkazja), te aktivno sudjeluje u radu tih međunarodnih tijela.

 

FOTO: Sastanak odbora Međunarodne udruge nadzornika osiguranja (International Association of Insurance Supervisors - IAIS) i globalni seminar IAIS-a u Buenos Airesu, Argentina. Lipanj 2019.

Multilateralna suradnja

Hanfa je članica Međunarodne organizacije komisija za vrijednosne papire (engl. International Organization of Securities Commissions - IOSCO) u koju su učlanjeni regulatori tržišta kapitala u svijetu, kojima je cilj kroz Multilateralni memorandum o razumijevanju putem razmjene informacija iz svojih nadležnosti zajednička borba svih zemalja potpisnica protiv kriminala na tržištu kapitala. Hanfa je član Europskog regionalnog odbora i Odbora za tržišta u nastajanju u sklopu IOSCO-a.

Bilateralna suradnja

Bilateralna suradnja sa stranim nadzornim tijelima temelji se na potpisanim Memorandumima o razumijevanju. Hanfa je potpisala Memorandume o razumijevanju s nadzornim tijelima sljedećih država:

 Tržište osiguranja

 Tržište kapitala

  1. Federacija Bosne i Hercegovine
  2. Republika Srpska
  3. Distrikt Brčko

Mirovinski fondovi