Članovi uprave

Članom uprave društva može biti imenovana samo osoba koja prethodno dobije licencu (odobrenje/suglasnost) Hanfe za obavljanje funkcije člana uprave, koja kontinuirano ispunjava uvjete propisane zakonima u nadležnosti Hanfe i podzakonskim aktima donesenim na temelju tih zakona te koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost, dobar ugled i iskustvo za vođenje poslova društva.

Uz zahtjev za izdavanje licence (odobrenja/suglasnosti) za člana uprave podnositelj dostavlja propisanu dokumentaciju/podatke, a Hanfa može zatražiti i druge dokumente i podatke kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta. Uz zahtjev se prilaže i dokaz o uplati naknade u skladu s Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Zahtjev se podnosi isključivo za funkciju člana uprave (ne i za funkciju predsjednika uprave).

Ako se u postupku zastupa po punomoći, ona se obvezno dostavlja uz zahtjev ili se može naknadno priložiti.

Kada se ista osoba ponovno imenuje u upravu, zahtjevu nije potrebno priložiti određenu dokumentaciju kako je propisano pojedinim pravilnikom.

U postupku za izdavanje licence za člana uprave (odobrenja/suglasnosti) Hanfa može odlučiti da kandidat usmeno predstavi program vođenja poslova društva pred komisijom koju čine djelatnici Hanfe 

Sve strane isprave moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a dostavljaju se ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine).

Ako se utvrdi da je dokumentacija koja se prilaže zahtjevu neispravna i/ili nepotpuna, Hanfa će pozvati podnositelja zahtjeva da dopuni dokumentaciju u primjerenom roku.

Ako podnositelj zahtjeva u zadanom roku ne dopuni dokumentaciju ili ne opravda kašnjenje u dostavi dokumenata, tj. ne zatraži dodatni rok uz opravdano obrazloženje, Hanfa će odlučiti temeljem dokumentacije kojom raspolaže.

U svrhu ekonomičnosti i učinkovitosti vođenja postupka za izdavanje licence (odobrenja/suglasnosti) te lakše pripreme podnošenja zahtjeva u nastavku su odgovarajuće upute čija je svrha olakšati operativnu pripremu podnošenja zahtjeva, i to po vrstama društava iz nadležnosti Hanfe za čije članove uprave postoji propisana obveza prethodnog pribavljanja licence (odobrenja/suglasnosti). Navedene upute samo su tehničke naravi i nemaju snagu ni učinak propisanog akta.

Napomena/preporuka:

Zahtjev se podnosi najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave ili prije očekivanog početka mandata za novoga člana uprave