Društva za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima

Društva za upravljanje UCITS fondovima

Zakonski okvir

  • Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN, br. 44/16 , 126/19 , 110/21 i 76/22)
  • Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 136/20

 

Svaki imatelj kvalificiranog udjela koji namjerava izravno ili neizravno povećati udjel u društvu za upravljanje, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20%, 30% ili 50%, ili da društvo za upravljanje postane ovisno društvo imatelja kvalificiranog udjela, dužan je ponovno prethodno Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za povećanje kvalificiranog udjela.

 

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela podnose namjeravani stjecatelji pravne/fizičke osobe zajedno sa propisanom dokumentacijom.

 

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu

Prilog 1

Prilog 2

Povratak na vrh

Društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (AIF)

STJECANJE/OTUĐENJE KVALIFICIRANOG UDJELA U DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (dalje: UAIF)

Na stjecanje, zajedničko djelovanje, povećanje ili otuđenje kvalificiranog udjela u velikom UAIF-u na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o stjecanju, zajedničkom djelovanju, povećanju ili otuđenju kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i pravilnika donesenog na temelju toga zakona.

Svaka osoba koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati kvalificirani udjel u malom i srednjem UAIF-u, a koje bi stjecanje ili povećanje rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50% ili da UAIF postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je o toj namjeri pisanim putem prethodno obavijestiti UAIF. Mali i srednji UAIF dužan je bez odgode obavijestiti Hanfu o primitku navedene obavijesti u kojoj treba biti navedeno radi li se o izravnom ili neizravnom stjecanju ili povećanju kvalificiranog udjela odnosno opisati način stjecanja ili povećanja kvalificiranog udjela u UAIF-u, visinu udjela u kapitalu ili glasačkim pravima koja se namjerava steći te rok u kojem se stjecanje ili povećanje namjerava provesti i dostaviti propisanu dokumentaciju.

Na pravne posljedice nezakonitog stjecanja kvalificiranog udjela u malom, srednjem ili velikom UAIF-u na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o pravnim posljedicama nezakonitog stjecanja kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Zakonski okvir

  • Zakon o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/2018, 126/2019, i 110/2021)
  • Pravilnik o stjecanju i povećanju kvalificiranog udjela u malom i srednjem UAIF-u (Narodne novine broj 100/2022)

 

Prilozi:

Prilozi uz Obavijest za pravnu osobu

Prilozi uz Obavijest za fizičku osobu

Prilog 1

Prilog 2

 

 

Povratak na vrh

Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

IZDAVANJE ODOBRENJA ZA TRANSAKCIJE DIONICAMA ILI POSLOVNIM UDJELIMA, ODNOSNO PROMJENE VLASNIKA ILI VLASNIČKE STRUKTURE MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Mirovinsko društvo koje upravljanje obveznim mirovinskim fondovima mora pribaviti odobrenje Hanfe prije svake transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture određenog mirovinskog društva utemeljene na pravnom poslu.

U svrhu ekonomičnosti i učinkovitosti vođenja postupka radi izdavanja odobrenja za transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture mirovinskog društva te lakše pripreme podnošenja zahtjeva, u nastavku su odgovarajuće upute koje imaju za svrhu olakšati operativnu pripremu podnošenja zahtjeva. Navedene upute su samo tehničke naravi i nemaju snagu niti učinak propisanog akta.

Zakonski okvir

Prije svake transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture određenog mirovinskog društva utemeljene na pravnom poslu, potrebno je pribaviti odobrenje Hanfe. Svaka transakcija, odnosno pravni posao kod kojeg se prekrši ovaj uvjet ništetni su.

Ista pravna ili fizička osoba može biti dioničar, odnosno imati poslovni udjel u samo jednom mirovinskom društvu. Ako netko naknadno stekne dionice ili poslovne udjele u drugom mirovinskom društvu, ne može iz njih ostvarivati pravo glasa, niti bilo kakva druga upravljačka prava sve dok ne otuđi dionice ili poslovne udjele koje ima u ostalim mirovinskim društvima.

Mirovinsko društvo podnosi zahtjev za dobivanje odobrenja u ime osobe koja namjerava steći dionice, odnosno poslovne udjele.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za namjeravane transakcije dionicama ili poslovnim udjelima u mirovinskom društvu, mirovinsko društvo dužno je Hanfi dostaviti:

  • podatke o osobi/ama koje namjerava/ju postati član/ovi mirovinskog društva (namjeravani stjecatelj/i),
  • visinu njihovih udjela u temeljnom kapitalu mirovinskog društva koje namjerava/ju steći,
  • kao i dodatnu dokumentaciju propisanu naprijed navedenim pravilnikom.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu 

Podnositelj uz zahtjev za izdavanje odobrenja za namjeravane transakcije dionicama ili poslovnim udjelima u mirovinskom društvu dostavlja propisanu dokumentaciju, koja mora biti prilagođena i primjerena namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju, a Hanfa može zatražiti i druge dokumente i podatke kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta za odobrenja za namjeravane transakcije dionicama ili poslovnim udjelima u mirovinskom društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona. 

Uz zahtjev se prilaže i dokaz o uplati naknade sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dostupan na internetskim stranicama Hanfe pod rubrikom Naknade). 

Strane isprave i izjave na stranom jeziku dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine). 

Ako se u postupku zastupa po punomoći, ista se obvezno dostavlja uz zahtjev ili se može naknadno priložiti. 

Ako se utvrdi da je dokumentacija koja se prilaže zahtjevu neispravna i/ili nepotpuna, Hanfa će pozvati podnositelja zahtjeva da dopuni dokumentaciju u primjerenom roku. 

Hanfa će izdati odobrenje za transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture određenog mirovinskog društva ako u postupku procijeni da je namjeravani stjecatelj primjeren, prikladan i financijski stabilan. Primjerenim, prikladnim i financijskim stabilnim namjeravanim stjecateljem smatrat će se osoba u odnosu na koju su ispunjeni kriteriji/uvjeti propisani naprijed navedenim zakonom. 

Hanfa će donijeti odgovarajuće rješenje po zahtjevu u roku propisanim naprijed navedenim zakonom računajući od dana urednosti zahtjeva.

Povratak na vrh

Društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Zakonski okvir

Svaka fizička ili pravna osoba, ili više njih djelujući zajednički (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u mirovinskom društvu, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši prag od 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da mirovinsko društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja (namjeravano stjecanje), dužne su prethodno Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu

Povratak na vrh