Društva za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima

Društva za upravljanje UCITS fondovima

Zakonski okvir

Svaka fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba iz članka 75. Zakona ili osobe koje zajednički djeluju u skladu s člankom 76. Zakona, koje namjeravaju izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u društvu za upravljanje, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20%, 30% ili 50%, ili da društvo za upravljanje postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužne su prethodno Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela. 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela podnose namjeravani stjecatelji pravne/fizičke osobe zajedno sa propisanom dokumentacijom. 

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu

Povratak na vrh

Društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (AIF)

OBAVIJEST O NAMJERI STJECANJA/OTUĐENJA KVALIFICIRANOG UDJELA U DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (dalje: UAIF) 

Kod UAIF-a o namjeri stjecanja ili povećanja/otuđenja ili smanjenja izravnog i neizravnog kvalificiranog udjela u UAIF-u Hanfi se dostavlja obavijest sa propisanom dokumentacijom. 

UAIF je dužan u roku od 30 dana od dana saznanja o namjeri izravnog ili neizravnog stjecanja ili povećanja kvalificiranog udjela u UAIF-u, koje bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20 %, 30 % ili 50 %, ili da UAIF postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, obavijestiti Hanfu o takvoj namjeri stjecanja odnosno povećanja kvalificiranog udjela. 

UAIF je dužan u roku od 30 dana od dana saznanja o namjeri izravnog ili neizravnog otuđenja ili smanjenja kvalificiranog udjela na način da udio u kapitalu ili glasačkim pravima padne ispod granice od 20 %, 30 % ili 50 %, ili ako UAIF prestaje biti ovisno društvo te osobe, obavijestiti Hanfu o takvoj namjeri otuđenja odnosno smanjenja kvalificiranog udjela. 

Imatelj kvalificiranog udjela ne može biti osoba koja je suradnik osobe pravomoćno osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. 

U svrhu ekonomičnosti i učinkovitosti dostave obavijesti o namjeri stjecanja ili povećanja/otuđenja ili smanjenja izravnog i neizravnog kvalificiranog udjela u UAIF-u te radi lakše pripreme obavijesti i dokumentacije, u nastavku su odgovarajuće upute koje imaju za svrhu olakšati operativnu pripremu dostave obavijesti Hanfi. Navedene upute su samo tehničke naravi i nemaju snagu niti učinak propisanog akta.

Zakonski okvir

Za razliku od ostalih subjekata nadzora Hanfe UAIF-a je dužan dostaviti obavijest o namjeri stjecanja ili povećanja/otuđenja ili smanjenja izravnog i neizravnog kvalificiranog udjela u UAIF-u sa propisanom dokumentacijom.

Obavijest se dostavlja u skladu sa odredbama naprijed navedenog zakona. Prilikom dostave navedene Obavijesti UAIF treba uz Obavijest Hanfi dostaviti i dokumentaciju propisanu naprijed navedenim pravilnikom

Za razliku od ostalih subjekata nadzora Hanfe UAIF-a je dužan dostaviti obavijest o namjeri stjecanja ili povećanja/otuđenja ili smanjenja izravnog i neizravnog kvalificiranog udjela u UAIF-u sa propisanom dokumentacijom. 

Obavijest se dostavlja u skladu sa odredbama naprijed navedenog zakona. Prilikom dostave navedene Obavijesti UAIF treba uz Obavijest Hanfi dostaviti i dokumentaciju propisanu naprijed navedenim pravilnikom 

Prilozi uz obavijest za pravnu osobu

Prilozi uz obavijest za fizičku osobu 

Hanfa može zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona. 

Ako se zastupa po punomoći, ista se obvezno dostavlja uz obavijest ili se može naknadno priložiti. 

Hanfa će u roku propisanim naprijed navedenim zakonom od dana zaprimanja obavijesti ocijeniti značaj predloženih promjena te obavijestiti UAIF o eventualnim ograničenjima pri provedbi navedenih promjena, daljnjim obvezama UAIF u odnosu na te promjene ili će predložene promjene odbiti.

 

Povratak na vrh

Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

IZDAVANJE ODOBRENJA ZA TRANSAKCIJE DIONICAMA ILI POSLOVNIM UDJELIMA, ODNOSNO PROMJENE VLASNIKA ILI VLASNIČKE STRUKTURE MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Mirovinsko društvo koje upravljanje obveznim mirovinskim fondovima mora pribaviti odobrenje Hanfe prije svake transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture određenog mirovinskog društva utemeljene na pravnom poslu.

U svrhu ekonomičnosti i učinkovitosti vođenja postupka radi izdavanja odobrenja za transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture mirovinskog društva te lakše pripreme podnošenja zahtjeva, u nastavku su odgovarajuće upute koje imaju za svrhu olakšati operativnu pripremu podnošenja zahtjeva. Navedene upute su samo tehničke naravi i nemaju snagu niti učinak propisanog akta.

Zakonski okvir

Prije svake transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture određenog mirovinskog društva utemeljene na pravnom poslu, potrebno je pribaviti odobrenje Hanfe. Svaka transakcija, odnosno pravni posao kod kojeg se prekrši ovaj uvjet ništetni su.

sta pravna ili fizička osoba može biti dioničar, odnosno imati poslovni udjel u samo jednom mirovinskom društvu. Ako netko naknadno stekne dionice ili poslovne udjele u drugom mirovinskom društvu, ne može iz njih ostvarivati pravo glasa, niti bilo kakva druga upravljačka prava sve dok ne otuđi dionice ili poslovne udjele koje ima u ostalim mirovinskim društvima.

Mirovinsko društvo podnosi zahtjev za dobivanje odobrenja u ime osobe koja namjerava steći dionice, odnosno poslovne udjele.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za namjeravane transakcije dionicama ili poslovnim udjelima u mirovinskom društvu, mirovinsko društvo dužno je Hanfi dostaviti:

  • podatke o osobi/ama koje namjerava/ju postati član/ovi mirovinskog društva (namjeravani stjecatelj/i),
  • visinu njihovih udjela u temeljnom kapitalu mirovinskog društva koje namjerava/ju steći,
  • kao i dodatnu dokumentaciju propisanu naprijed navedenim pravilnikom.

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu 

Podnositelj uz zahtjev za izdavanje odobrenja za namjeravane transakcije dionicama ili poslovnim udjelima u mirovinskom društvu dostavlja propisanu dokumentaciju, koja mora biti prilagođena i primjerena namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju, a Hanfa može zatražiti i druge dokumente i podatke kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta za odobrenja za namjeravane transakcije dionicama ili poslovnim udjelima u mirovinskom društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona. 

Uz zahtjev se prilaže i dokaz o uplati naknade sukladno Pravilniku o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dostupan na internetskim stranicama Hanfe pod rubrikom Naknade). 

Strane isprave i izjave na stranom jeziku dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine). 

Ako se u postupku zastupa po punomoći, ista se obvezno dostavlja uz zahtjev ili se može naknadno priložiti. 

Ako se utvrdi da je dokumentacija koja se prilaže zahtjevu neispravna i/ili nepotpuna, Hanfa će pozvati podnositelja zahtjeva da dopuni dokumentaciju u primjerenom roku. 

Hanfa će izdati odobrenje za transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture određenog mirovinskog društva ako u postupku procijeni da je namjeravani stjecatelj primjeren, prikladan i financijski stabilan. Primjerenim, prikladnim i financijskim stabilnim namjeravanim stjecateljem smatrat će se osoba u odnosu na koju su ispunjeni kriteriji/uvjeti propisani naprijed navedenim zakonom. 

Hanfa će donijeti odgovarajuće rješenje po zahtjevu u roku propisanim naprijed navedenim zakonom računajući od dana urednosti zahtjeva.

Povratak na vrh

Društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Zakonski okvir

Svaka fizička ili pravna osoba, ili više njih djelujući zajednički (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u mirovinskom društvu, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši prag od 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da mirovinsko društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja (namjeravano stjecanje), dužne su prethodno Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja.

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu

Povratak na vrh