Tehničke upute i obrasci

Leasing

Tehničke upute

 1. Uputa za izradu i dostavu izvještaja leasing društva u elektroničkom obliku (Uputa stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.)
 2. Uputa za izradu i dostavu podataka u registar objekata leasinga (Uputa stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.)
 3. Uputa za popunjavanje obrasca HR-LEAS  za HNB
 4. Pristupnica za korištenje servisa unosa izvješća za HNB
 5. Uputa za popunjavanje web obrazaca za leasing društva (Uputa se primjenjuje od 1. siječnja 2023. godine, a njenim stupanjem na snagu prestaje važiti Uputa za popunjavanje web obrazaca za leasing društva od 1. srpnja 2016. godine.)

Obrasci

LICENCIRANJE

 1. Obrasci za projekcije izvješća leasing društva
 2. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave leasing društva
 3. Upitnik za kandidata za člana uprave leasing društva
 4. Izjava o ispunjavanju uvjeta za člana nadzornog odbora leasing društva

NADZOR

 1. Obrasci za projekcije izvješća leasing društva
 2. Obrazac HR-LEAS za HNB 2019.

Povratak na vrh

Faktoring

Tehničke upute

 1. Uputa za izradu i dostavu izvještaja faktoring društva u elektroničkom obliku (Uputa stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.)

Obrasci

LICENCIRANJE

 1. Obrasci za projekcije izvješća faktoring-društva
 2. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za člana uprave faktoring-društva
 3. Upitnik za kandidata za člana uprave faktoring-društva
 4. Izjava o suglasnosti za člana NO faktoring-društva

NADZOR

 1. Obrasci za projekcije izvješća faktoring-društva

Povratak na vrh