Obavijesti

Obavijest subjektima nadzora o primjeni EBA Smjernica o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02)

Objavljeno: 29. rujna 2021.

Na temelju članka 2.a stavka 2. Zakona o osiguranju (Narodne novine, br. 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), članka 2. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. 65/18, 17/20 i 83/21), članka 3. stavka 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, br. 44/16 i 126/19) i članka 3. stavka 3. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine, br. 21/18 i 126/19), HANFA se dana 24. rujna 2021. Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje pridržavati odredbi Smjernica o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02) osim u dijelu koji se odnosi na:

  • regulirane platforme za skupno financiranje (Smjernica 17.) budući da Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU 2017/1129 Direktive (EU) 2019/1937 još nije donesen,
  • na leasing društva i faktoring društva zbog nedostatka pravne osnove u Zakonu o leasingu (Narodne novine br. 141/13) te Zakonu o faktoringu (Narodne novine br. 94/14) te će Hanfa poduzeti daljnje regulatorne aktivnosti kako bi ove Smjernice postale obvezujuće i za sektor leasinga te sektor faktoringa.

Smjernice se primjenjuju od 26.10.2021.

Obavijest o primjeni EBA Smjernica o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02) 

Smjernice

Smjernice su donesene na temelju članka 17. i članka 18. stavka 4. Direktive (EU) 2015/849 o dubinskoj analizi stranaka o čimbenicima koje bi kreditne i financijske institucije trebale uzeti u obzir pri procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorizma koji je povezan s pojedinačnim poslovnim odnosima i povremenim transakcijama. 

Naziv smjernica

Smjernica o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02) 

Subjekti nadzora na koje se smjernice odnose

Ove se smjernice, osim na HNB i njihove subjekte nadzora, primjenjuju na Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga kao nadležno tijelo te na sljedeće financijske institucije:

  1. društvo koje nije kreditna institucija, a koje obavlja jednu ili više djelatnosti navedenih u točkama od 2. do 12. te 14. i 15. Priloga I. Direktivi 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća:
  • Kreditiranje, uključujući inter alia: potrošački kredit, ugovore o kreditu koji se odnose na nekretnine, otkup potraživanja s regresom ili bez njega, financiranje trgovačkih transakcija (uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),

-          Financijski leasing,

-          Jamstva i preuzete obveze,

-          Trgovanje za vlastiti račun ili za račun klijenata:

o    instrumentima tržišta novca (čekovima, mjenicama, certifikatima o depozitu itd.),

o    deviznim sredstvima,

o    financijskim budućnosnicama i opcijama,

o    valutnim i kamatnim instrumentima,

o    prenosivim vrijednosnim papirima.

-          Sudjelovanje u izdavanju vrijednosnih papira i pružanje usluga povezanih sa spomenutim izdanjima,

-          Savjetovanje društava u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i povezanim pitanjima te savjetovanje i usluge u vezi sa spajanjima odnosno pripajanjima i kupnjom društava,

-          Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,

-          Upravljanje portfeljima i savjetovanje,

-          Skrbništvo nad vrijednosnim papirima i upravljanje vrijednosnim papirima.

2.     društvo za osiguranje kako je definirano u članku 13. točki 1. Direktive 2009/138/EZ, ako obavlja djelatnosti životnog osiguranja obuhvaćene tom Direktivom;

3.     investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;

4.     subjekt za zajednička ulaganja koji trguje svojim udjelima ili dionicama;

5.     posrednik u osiguranju kako je definiran u članku 2. točki 5. Direktive 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kada djeluje u pogledu životnog osiguranja i drugim uslugama povezanima s ulaganjem, uz iznimku vezanog posrednika u osiguranju iz točke 7. tog članka;

6.     podružnice, ako su smještene u Uniji, financijskih institucija iz prethodnih točaka, neovisno o tome jesu li njihova glavna sjedišta smještena u državi članici ili u trećoj zemlji;

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

Smjernice se primjenjuju u cijelosti osim u dijelu koji se odnosi na regulirane platforme za skupno financiranje (Smjernica 17.) budući da Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU 2017/1129 Direktive (EU) 2019/1937 još nije donesen.

Datum početka primjene smjernice

26. listopada 2021. 

Poveznica na smjernicu Europskog nadzorno tijela

Smjernice o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma

 

05.07.2021.

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe 2019/2008 objavljene dana 25. lipnja 2021. u Narodnim novinama br. NN 70/2021

Opseg primjene Zakona provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe 2019/2008

Pročitaj više...

18.06.2021.

EIOPA - objava službenih prijevoda Smjernica o nadzornom izvješćivanju o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)

EIOPA je 04. lipnja 2021. objavila prijevode Smjernice o nadzornom izvješćivanju o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) na službenim jezicima EU-a (dalje: Smjernice). U roku od dva mjeseca od dana objave Smjernica, odnosno do 04. kolovoza 2021., sva nacionalna nadležna tijela su dužna obavijestiti EIOPA-u o statusu usklađenosti sa Smjernicama. 

Pročitaj više...

Ostale obavijesti