Leasing i faktoring

Zakon o leasingu temeljni je propis kojim se uređuje djelatnost leasinga u Republici Hrvatskoj kao i nadležnosti Hanfe u provođenju tog Zakona. Navedeni Zakon uređuje sljedeća područja: uvjete za osnivanje, poslovanje i prestanak rada leasing društva, ugovor o leasingu, prava i obveze subjekata u poslovima leasinga,registar objekata leasinga, financijsko izvještavanje, nadzor nad poslovanjem leasing društava, organizacijske zahtjeve te način i uvjete za prekogranično obavljanje djelatnosti.

Zakon o faktoringu je propis kojim se uređuje djelatnost faktoringa u Republici Hrvatskoj kao i nadležnosti Hanfe u provođenju tog Zakona. Navedeni Zakon uređuje sljedeća područja: uvjete za osnivanje, poslovanje i prestanak rada faktoring društva, ugovor o faktoringu, prava i obveze subjekata u poslovima faktoringa, izvještavanje, nadzor poslovanja faktoring društava, upravljanje rizicima te način i uvjete za prekogranično obavljanje djelatnosti. Zakon o faktoringu stupio je na snagu 8. kolovoza 2014., dok je Uredbom o izmjeni Zakona o faktoringu, a potom Zakonom o izmjeni Zakona o faktoringu mijenjan rok za usklađenje onih pravnih osoba koje obavljaju poslove faktoringa, a koje imaju namjeru uskladiti se sa Zakonom. Pravne osobe koje su na dan stupanja na snagu Zakona o faktoringu obavljale poslove faktoringa i upisane su u sudski registar nastavljaju poslovati kao faktoring društva, sukladno Zakonu, a dužne su do 31. prosinca 2016. uskladiti se s taksativno navedenim zahtjevima iz odredbi članka 117. stavka 2. Zakona.

Osnovni cilj Hanfe jest osiguranje urednog poslovanja leasing društava te faktoring društava provjerom zakonitosti, procjenom sigurnosti i stabilnosti poslovanja, a radi zaštite interesa primatelja usluga leasinga ili faktoringa i javnog interesa, pridonošenja stabilnosti financijskog sustava te promicanja i očuvanja povjerenja u tržište leasinga i faktoringa. Kroz poslove licenciranja, Hanfa sukladno Zakonu o leasingu i Zakonu o faktoringu izdaje i oduzima dozvole, odobrenja i suglasnosti leasing i faktoring društvima kao i ovlaštenim osobama u leasing i faktoring društvima. Kroz postupak neposrednog i posrednog nadzora, Hanfa utvrđuje posluju li leasing i faktoring društva u skladu sa zakonskim odredbama, propisima donesenima na temelju zakona, u skladu s propisima o upravljanju rizicima i drugim propisima, kao i u skladu s vlastitim pravilima i standardima, pravilima struke na način koji omogućuje uredno funkcioniranje leasing i faktoring društava.

Na ovim stranicama nalazi se popis leasing i faktoring društava kojima je Hanfa izdala odobrenje za rad s navedenim djelatnostima koje ona obavljaju.