Zapošljavanje

Poziv kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje u Odjelu za planiranje i računovodstvo, Ured glavnog tajnika na poslovima voditelja Odjela za planiranje i računovodstvo (m/ž)

Vijest objavljena: 17.10.2018.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni ciljevi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga su promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva rukovodi se načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje
u Odjelu za planiranje i računovodstvo, Ured glavnog tajnika

na poslovima

Voditelj Odjela za planiranje i računovodstvo (m/ž)

(1 izvršitelj/ica)


Opis poslova:

 • organizacija rada, praćenje i kontrola rada zaposlenika u Odjelu
 • izrada godišnjeg programa rada i operativnih planova vezanih uz rad Odjela
 • koordinacija izrade i praćenje realizacije financijskog plana Hanfe
 • koordinacija izrade strateškog plana
 • koordinacija izrade i priprema Pravilnika o naknadama Hanfe
 • praćenje usklađenosti poslovanja Hanfe s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 • upravljanje informatičkim servisom za računovodstvo, financijsko izvještavanje i planiranje
 • pružanje podrške kod obavljanja vanjske revizije
 • davanje preporuka i prijedloga za unapređenje rada Odjela

Uvjeti:

 • visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ekonomskog smjera
 • najmanje 5 godina radnog staža
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje rada na osobnom računalu (MS Office)

Prednosti:

 • iskustvo na rukovodećim poslovima
 • iskustvo u vođenju projekata
 • diploma ili certifikat iz područja kontrolinga / poznavanje poslova kontrolinga

Zainteresirani kandidati pisanu ponudu i životopis dostavljaju putem linka najkasnije do 24. listopada 2018. godine. Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

KLASA: 112-01/18-02/19
UR.BROJ: 326-01-220-224-18-1
U Zagrebu, 17. listopada 2018.

Ostale obavijesti