Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN, br. 44/16)

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 16/13 i 143/14), prestao važiti dana 19. svibnja 2016.

Mišljenja

 1. Mišljenje o ulaganju imovine UCITS fondova u udjele i dionice investicijskih fondova
 2. Mišljenje o primjeni odredbe članka 63. stavka 3. i članka 200. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Povratak na vrh

Pravilnici

 1. Pravilnik o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (NN, br. 16/19)
 2. Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu (NN, br. 128/17)
 3. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda (NN, br. 105/17)
 4. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 105/17)
 5. Pravilnik o prisilnom prijenosu upravljanja UCITS fondovima (NN, br. 47/17)
 6. Pravilnik o statusnim promjenama društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 47/17)
 7. Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 41/17)
 8. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova (NN, br. 41/17)
 9. Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda (NN, br. 41/17)
 10. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 41/17)
 11. Pravilnik o likvidaciji i prestanku UCITS fondova (NN, br. 41/17)
 12. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 41/17)
 13. Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda (NN, br. 41/17)
 14. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima (NN, br. 41/17)
 15. Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 3/17 i 41/17)
 16. Pravilnik o udjelima UCITS fonda - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 3/17 i 41/17)
 17. Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (NN, br. 110/16)
 18. Pravilnik o obavještavanju kod trgovanja udjelima UCITS fondova u drugoj državi članici (NN, br. 108/16)
 19. Pravilnik o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 108/16 i 41/17)
 20. Pravilnik o glavnim i napajajućim UCITS fondovima (NN, br. 108/16)
 21. Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda (NN, br. 102/2016)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice o primjeni načela razmjernosti u odnosu na politiku primitaka društava za upravljanje investicijskim fondovima i izuzeću za male primitke
 2. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora
 3. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (NN, br. 12/18)

Povratak na vrh

Zakon o provedbi uredbe (EU) br 2017/1131 o novčanim fondovima

 1. Zakon o provedbi uredbe (EU) 2017/1131 o novčanim fondovima (NN br. 118/2018)

Povratak na vrh

Usvojena EU regulativa

 1. Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (Tekst značajan za EGP)
 2. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/438 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara (Tekst značajan za EGP)
 3. Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP)
 4. Uredba Komisije (EU) br. 583/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ključnim informacijama za ulagatelje i uvjetima koje je potrebno ispuniti prilikom dostavljanja ključnih informacija ulagateljima ili prospekta na trajnom mediju koji nije papir ili putem internetske stranice (Tekst značajan za EGP)
 5. Uredba Komisije (EU) br. 584/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi oblika i sadržaja standardne obavijesti i potvrde UCITS-a, korištenja elektroničke komunikacije između nadležnih tijela za potrebe obavješćivanja i postupaka izravnog nadzora i istražnih radnji i razmjene informacija između nadležnih tijela (Tekst značajan za EGP)

Povratak na vrh

Dokumenti ESMA-e

Smjernice

 1. Smjernice o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s člankom 28. Uredbe o novčanim fondovima
 2. Smjernice o politici nagrađivanja u skladu s Direktivom o subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS)
 3. Smjernice o investicijskim fondovima čijim se dionicama trguje na burzi (ETF-ovima) i drugim pitanjima u vezi s UCITS fondovima
 4. Smjernice o mjerenju rizika i izračunu ukupne izloženosti za određene vrste strukturiranih UCITS fondova
 5. Guidelines on repo arrangements for UCITS funds
 6. CESR Guidelines - Selection and presentation of performance scenarios in the Key Investor Information document (KII) for structured UCITS
 7. CESR Guidelines - Transition from the Simplified Prospectus to the Key Investor Information document
 8. CESR Guidelines - CESR’s guide to clear language and layout for the Key Investor Information document
 9. CESR Guidelines - CESR’s template for the Key Investor Information document
 10. Smjernice CESR-a o mjerenju rizika i izračunu ukupne izloženosti i rizika druge ugovorne strane za UCITS-e
 11. CESR Guidelines - CESR's guidelines on the methodology for calculation of the ongoing charges figure in the Key Investor Information Document
 12. CESR Guidelines - CESR's guidelines on a common definition of European Money Market Funds
 13. Smjernice CESR-a o načelima upravljanja rizicima za UCITS
 14. Smjernice CESR-a o prihvatljivoj imovini za ulaganje UCITS-a
 15. CESR Guidelines - CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS, The classification of hedge fund indices as financial indices
 16. Smjernice za rješavanje pritužbi/prigovora za sektore vrijednosnih papira (ESMA) i bankarstva (EBA)

Pitanja i odgovori

 1. Questions and Answers - Application of the UCITS Directive

Mišljenja

 1. Opinion on asset segregation and application of depositary delegation rules to CSDs
 2. Opinion on share classes of UCITS
 3. Opinion on impact of EMIR on UCITS Directive
 4. Opinion on Article 50(2)(a) of the UCITS Directive

Ostali dokumenti

 1. Statement - Supervisory work on potential closet index tracking

Napomena: Smjernice, Pitanja i odgovori, Mišljenja kao i drugi dokumenti, obavijesti i priopćenja koje je objavila ESMA dostupni su na ESMA-inoj internetskoj stranici www.esma.europa.eu.

Povratak na vrh