Alternativni investicijski fondovi

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (NN, br. 21/18)

Zakon o alternativnim investicijskim fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 16/13 i 143/14), prestao važiti 10. ožujka 2018.

Mišljenja

 1. Mišljenje o primjeni odredbe članka 64. stavka 3. i članka 216. stavka 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
 2. Mišljenje u vezi s ulaganjem imovine obveznih i dobrovoljnih  mirovinskih fondova u udjele/dionice alternativnih investicijskih fondova izvan Republike Hrvatske

Povratak na vrh

Pravilnici

 1. Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a (NN, br. 128/17)
 2. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (NN, br. 105/17)
 3. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (NN, br. 105/17)
 4. Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (NN, br. 41/17)
 5. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i malog UAIF-a te stjecanju kvalificiranog udjela AIF-a - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 26/15 i 41/17)
 6. Pravilnik o likvidaciji i prestanku alternativnih investicijskih fondova - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 32/14 i 41/17)
 7. Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 26/14 i 41/17)
 8. Pravilnik o udjelima AIF-ova - neslužbeni pročišćeni tekst (NN. br. 16/14 i 41/17)
 9. Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 10/14, 140/14 i 41/17)
 10. Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 10/14, 81/15 i 41/17)
 11. Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela AIF-a s privatnom ponudom - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 160/13, 26/15 i 41/17)
 12. Pravilnik o dodatnim organizacijskim zahtjevima društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (NN, br. 160/13)
 13. Pravilnik o izdavanju odobrenja za nuđenje udjela AIF-ova malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 105/13 i 41/17)
 14. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a  te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 105/13 i 41/17)
 15. Pravilnik o statusnim promjenama otvorenih AIF-ova - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 105/13 i 41/17)
 16. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 105/13, 81/15 i 41/17)
 17. Pravilnik o odobrenju osnivanja i rada AIF-a te davanju suglasnosti na pravila AIF-a - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 105/13 i 41/17)
 18. Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 105/13 i 28/15)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice o primjeni načela razmjernosti u odnosu na politiku primitaka društava za upravljanje investicijskim fondovima i izuzeću za male primitke
 2. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora
 3. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (NN, br. 12/18)

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala

 1. Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (NN, br. 123/13)

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva

 1. Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva (NN, br. 123/13)

Povratak na vrh

Usvojena EU regulativa

 1. Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (Tekst značajan za EGP)
 2. Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP)
 3. Uredba (EU) 2015/760 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (Tekst značajan za EGP)
 4. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 694/2014 оd 17. prosinca 2013. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju vrste upravitelja alternativnih investicijskih fondova (Tekst značajan za EGP)
 5. Uredba (EU) BR. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (Tekst značajan za EGP)
 6. Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (Tekst značajan za EGP)
 7. Delegirana uredba Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor (Tekst značajan za EGP)
 8. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2013 od 15. svibnja 2013. o utvrđivanju postupka za UAIF-ove koji odaberu da se na njih primjenjuju odredbe Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća
 9. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 448/2013 od 15. svibnja 2013. o utvrđivanju postupka za određivanje referentne države članice UAIF-a izvan EU-a u skladu s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća

Povratak na vrh

Dokumenti ESMA-e

Smjernice

 1. Smjernice o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s člankom 28. Uredbe o novčanim fondovima
 2. Smjernice o politici nagrađivanja u skladu s Direktivom o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (AIFMD)
 3. Smjernice o glavnim pojmovima AIFMD-a (Alternative Investment Fund Managers Directive/Direktive o upraviteljima alternativnim investicijskim fondovima)

Pitanja i odgovori

 1. Questions and Answers on the Application on the AIFMD
 2. Questions and Answers on the Application of the EuSEF and EuVECA Regulations

Mišljenja

 1. Opinion on asset segregation and application of depositary delegation rules to CSDs
 2. Opinion on key principles for a European framework on loan origination by funds
 3. Opinion on draft regulatory technical standards on types of AIFMs under Article 4(4) of Directive 2011/61/EU

Napomena: Smjernice, Pitanja i odgovori, Mišljenja kao i drugi dokumenti, obavijesti i priopćenja koje je objavila ESMA dostupni su na ESMA-inoj internetskoj stranici www.esma.europa.eu.

Povratak na vrh