Zahtjev i kriteriji za podršku inovacijskog huba

Inovacijski hub ne bi imao smisla kada bi njegovu podršku mogao dobiti svatko. Kriteriji bi trebali biti postavljeni uzimajući u obzir kako subjekta tako i narav projekta koji bi trebao dobiti podršku Inovacijskog huba. Osim toga, u djelovanju Inovacijskog huba ključno je pridržavanje načela razmjernosti. Projekt koji traži podršku Inovacijskog huba mora biti inovativan, koristan za ulagatelje i već u nekoj fazi izrade. Iz ovoga su isključeni projekti koji traže pravno mišljenje (za što se Hanfi mogu obratiti zahtjevom za pravno mišljenje u skladu s odredbama članka 15. stavka 9. Zakona o Hanfi), kao i projekti koji nisu temeljito ispitali svoj poslovni model. Ako nisu sigurni ispunjavaju li navedene uvjete, subjekti se mogu javiti na e-adresu innovationhub@hanfa.hr s preliminarnim upitima.

Osobe koje podnesu Zahtjeve za podršku Inovacijskog huba koji ispunjavaju formalne uvjete kako je naznačeno u obrascu za prijavu Hanfa će povratno kontaktirati u roku koji ne bi trebao biti duži od tjedan dana.

Prije nego zatraže podršku Inovacijskog huba subjekti trebaju moći odgovoriti najmanje na iduća pitanja:

  1. Radi li se uopće o inovaciji?
  2. Može li projekt biti koristan potrošačima?
  3. Jesu li uložili dovoljno vremena kako bi sami što bolje shvatili svoj položaj u regulatornom okviru?
  4. Trebaju li zaista podršku Inovacijskog huba ili je moguće podršku pružiti putem redovnih postupaka pred Hanfom?

Pozitivni pokazatelji

 1. Radi se o inovaciji u poslovanju u okviru nadležnosti Hanfe:
  • početna analiza pokazuje da se radi o inovativnom rješenju ili pristupu
  • ne postoje usporedivi projekti na tržištu ili su takvi projekti tek u razvoju
  • neovisni stručnjaci smatraju da se radi o suštinskoj inovaciji.
 2. Poslovni poduhvat, proizvod ili usluga se teško uklapaju u postojeći regulatorni okvir.
 3. Postoji vjerojatnost da će dovesti potrošače u bolji položaj (bolja kvaliteta usluge, brže, sigurnije ili jeftinije pružanje usluga).

Negativni pokazatelji

 1. Razumno je očekivati da će inovacija imati loš utjecaj na financijski sustav, potrošače ili tržište.
 2. Inovacija služi kako bi se zaobišle postojeće regulatorne ili porezne obveze.
 3. Subjekt je uložio malo ili nimalo vremena u razumijevanje položaja određene inovacije u postojećem regulatornom okviru.
 4. Nejasno je koju dodanu vrijednost za subjekt ima podrška Inovacijskog huba, izvan redovnog odnosa sa sektorima odnosno postupka licenciranja ili registracije pri Hanfi.
 5. Subjekt ima značajna sredstva za procjenu regulatorne usklađenosti, ali ih nije iskoristio na rješavanju problema za koji traži podršku Inovacijskog huba.
 6. Inovacija se jednostavno/lagano uklapa u postojeći regulatorni okvir te podrška zapravo ni nije potrebna.
 7. Postoji niz usporedivih primjera na tržištu.