Suradnja

Kako bi se ostvarili ciljevi Inovacijskog huba, Hanfa ostvaruje suradnju s institucijama na području RH, institucijama iz susjednih država i država EU-a te međunarodno.

Domaća suradnja

Hanfa kroz ovu inicijativu namjerava dodatno poboljšati suradnju s reguliranom industrijom u RH te je proširiti i na pružatelje usluga u tehnološkom sektoru kao i na nove sudionike na tržištu odnosno start-upove.

Međunarodna suradnja

Hanfa želi promovirati RH kao pogodno mjesto za inovacije u financijskim uslugama, kao i omogućiti:

  • ulazak inovativnih projekata iz RH na tržište Europskog gospodarskog prostora i šire
  • ulazak inovativnih projekata koji su izvan EU-a na tržište Europskog gospodarskog prostora.

Kako bi podržala razvoj inovacija na području Republike Hrvatske Hanfa surađuje s institucijama koje reguliraju financijske usluge na području drugih država (EU i treće države).

Suradnja sa subjektima koji pokreću pilot projekte

Inovacijski hub otvoren je za suradnju s različitim tipovima subjekata, a poseban interes izražavamo za suradnju s projektima su u fazi pilot istraživanja tehnoloških inovacija u financijskim uslugama.