Matrica rizika za potrošače

S namjerom razvijanja svijesti o koristima i rizicima usluga osiguranja, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izradila je pregled glavnih izvora rizika kojima mogu biti izloženi korisnici usluga osiguranja tijekom 2023. godine. Cilj je potrošačima na jednom mjestu dati sumarni uvid u trendove i glavne rizike kojima mogu biti izloženi pri ugovaranju usluga osiguranja. Rizici za potrošače mogu proizlaziti iz poslovnih procesa, postupanja i politika društava za osiguranje odnosno distributera usluga osiguranja prema potrošačima, financijskog razumijevanja i očekivanja potrošača, ali i općih makroekonomskih, financijskih, geopolitičkih, regulatornih, tehničkih i drugih okolnosti.

Svi su rizici i njihovi izvori procijenjeni prema dva kriterija: vjerojatnosti da se taj rizik materijalizira u 2023. te značaju utjecaja koji bi ta materijalizacija imala za potrošače. Rizici nisu ocijenjeni za pojedino društvo za osiguranje ili proizvod osiguranja, već za cijelo tržište osiguranja, odnosno sve korisnike usluga osiguranja. Viđenje i ocjenu rizika dala su gotovo sva društva za osiguranje u Hrvatskoj popunjavanjem anketnog upitnika, a te su procjene integrirane s ocjenama Hanfe temeljenima na nadzornim i drugim aktivnostima povezanima sa zaštitom potrošača u području osiguranja. Hanfa će početkom svake godine objaviti glavne rizike koje vidi kao moguću prijetnju potrošačima pri ugovaranju financijskih usluga u toj godini.

Matrica rizika za potrošače u 2023.