Zakon o obveznim mirovinskim fondovima i Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20)

 1. Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14)
 2. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 93/15)
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 64/18)
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 115/18)
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 58/2020

Pravilnici

 1. Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine obveznog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova obveznog mirovinskog fonda (NN, br. 9/19)
 2. Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 128/2017, 114/2018, 2/2020)
 3. Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 2/2020, 98/2020 i 24/2021)
 4. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 104/17 i 118/2021)
 5. Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda - neslužbeni pročišćeni tekst ( NN, br. 2/2020, 15/2020 i 24/2021)
 6. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 103/14, 39/17 i 2/2020)
 7. Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda (NN, br. 103/14)
 8. Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 2/2020, 80/2020)
 9. Pravilnik o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 101/14 i 39/17)
 10. Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 63/14, 72/14 i 39/17)
 11. Pravilnik o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 60/14 i 39/17)
 12. Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 60/14, 135/15, 86/18 i 56/19 i 91/19)
 13. Pravilnik o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 60/14 i 26/17)
 14. Pravilnik o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 60/14, 88/14 i 39/17)
 15. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 52/14, 39/17 i 34/22)
 16. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 52/14, 39/17 i 112/19)
 17. Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja obveznim mirovinskim fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 52/14 i 39/17)
 18. Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda (NN, br. 2/2020)
 19. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 52/14 i 39/17)
 20. Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom (NN, br. 99/2019)
 21. Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama članova fonda društvima za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (NN 144/2021)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava
 2. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora
 3. Smjernice o uređenim sustavima za prikupljanje kapitala

 4. Smjernice kojima se dodatno opisuju situacije koje se smatraju sukobom interesa

 5. Smjernice o referentnim vrijednostima koje koriste mirovinska društva kod ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire
 6. Smjernice mirovinskim društvima za osnaživanje financijske pismenosti građana Republike Hrvatske

Povratak na vrh

Odluke

 1. Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova
 2. Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru
 3. Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa

Povratak na vrh

Mišljenja / Službena stajališta

 1. Mišljenje u vezi s ulaganjem imovine obveznih i dobrovoljnih  mirovinskih fondova u udjele/dionice alternativnih investicijskih fondova  izvan Republike Hrvatske
 2. Službeno stajalište o potrebnoj razini segregacije računa klijenata članova sustava poravnanja kojim upravlja središnja druga ugovorna strana

 

Povratak na vrh

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

 1. Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 19/14, 29/18 i 115/18)

Pravilnici

 1. Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 128/2017, 114/2018 i 2/2020)
 2. Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda – neslužbeni pročišćeni tekst ( NN, br. 104/2017, 98/2020)
 3. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 104/17), pravilnik se primjenjuje od 1. siječnja 2018.
 4. Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 103/2014 i 2/2020)
 5. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 2/2020)
 6. Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 101/14 i 41/17)
 7. Pravilnik o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 101/14 i 41/17)
 8. Pravilnik o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 101/14, 41/17, 2/20, 98/20)
 9. Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda (NN, br. 2/2020)
 10. Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 72/14 i 41/17)
 11. Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 68/14 i 41/17 i 112/19)
 12. Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 63/14 i 41/17)
 13. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 52/14, 41/17 i 34/22)
 14. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst – neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 52/2014, 41/2017, 51/2018 i 112/2019)
 15. Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 52/14 i 41/17)
 16. Pravilnik o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 52/14 i 41/17)
 17. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 52/14 i 51/18)
 18. Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom (NN, br. 99/2019)
 19. Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova dobrovoljnog mirovinskog fonda (NN, br. 124/2019)

 20. Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama članova fonda društvima za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN7 144/2021)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava
 2. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora

Povratak na vrh

Dokumenti IOPS-a

 1. IOPS Supervisory  Guidelines on the Integration of ESG Factors in the Investment and Risk Management of Pension Funds

Povratak na vrh

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

 1. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

Povratak na vrh

Mišljenja / Službena stajališta

 1. Službeno stajalište o potrebnoj razini segregacije računa klijenata članova sustava poravnanja kojim upravlja središnja druga ugovorna strana
 2. Službeno stajalište o primjeni odredbi Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima u dijelu kojim je uređena materija delegiranja poslova na treće osobe sukladno članku 76. ZDMF-a

Povratak na vrh

Paneuropski osobni mirovinski proizvod

Povratak na vrh