Obavijesti

Obavijest subjektima nadzora o primjeni EIOPA Smjernica o identifikacijskoj oznaci pravne osobe (EIOPA-BoS-2021/456)

Objavljeno: 02. lipnja 2022.

Na temelju članka 2.a stavka 2. Zakona o osiguranju (Narodne novine, br. 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), Hanfa se dana 02. lipnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o identifikacijskoj oznaci pravne osobe (EIOPA-BoS-2021/456)

koje se primjenjuju od 01.07.2022.

 

Obavijest o primjeni EIOPA Smjernica o identifikacijskoj oznaci pravne osobe (EIOPA-BoS-2021/456)

 

Smjernice

Ovim se Smjernicama stavljaju izvan snage i zamjenjuju Smjernice o uporabi identifikacijske oznake pravne osobe (LEI) (EIOPA-BoS-14-026).

Smjernicama se razmatra potreba za oznakom LEI i utvrđuju pravne osobe koje bi trebale imati oznaku LEI. Smjernicama se ne određuje kada bi se oznaka LEI trebala upotrebljavati.

Ovim se Smjernicama nastavlja uspostava dosljedne, učinkovite i djelotvorne nadzorne prakse usklađivanjem identifikacije pravnih osoba kako bi se osigurali pouzdani i usporedivi podatci visoke kvalitete. Primjenom takvih podataka pridonosi se:

a) boljem nadzoru i praćenju financijskih institucija te poboljšanju regulatornih politika i postupaka donošenja odluka;

b) utvrđivanju, procjeni i praćenju rizika te izvješćivanju o rizicima koji prijete financijskoj stabilnosti europskih sektora osiguranja i mirovina;

c) podupiranju cjelokupnog rada EIOPA-e u područjima sprječavanja kriza, financijske stabilnosti, nadzora, politike i zaštite potrošača.

Pravilima o oznaci LEI omogućuje se nedvosmislena identifikacija pravnih osoba navedenih u Smjernicama, čime se izbjegavaju nedosljednost i dvosmislenost identifikacije s pomoću nacionalnih oznaka ili naziva tih pravnih osoba. Tom se kategorizacijom poboljšavaju kvaliteta i pravodobnost agregiranih podataka na razini EU-a te se u konačnici smanjuje opterećenje povezano s obvezom izvješćivanja koja se primjenjuje na subjekte koji podnose izvješće i posluju prekogranično. 

Naziv smjernica

Smjernice o identifikacijskoj oznaci pravne osobe (EIOPA-BoS-2021/456) 

Subjekti na koje se smjernice odnose

Ove se smjernice primjenjuju na:

  • Nadležna tijela,
  • Društva za osiguranje, podružnice osnovane u EGP-u koje pripadaju društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje s registriranim sjedištem u EGP-u mogu upotrebljavati oznaku LEI tih društava za osiguranje i društava za reosiguranje;
  • krajnje matično društvo kako je definirano u članku 300. Zakona o osiguranju (NN, br. 30/15, 112/18, 63/20, 133/20; dalje: Zakon o osiguranju) i sva društva, osim društava izvan EGP-a i nereguliranih društava, u okviru grupe kako je definirana u članku 297. stavku 1. podstavku (b) točki 3. Zakona o osiguranju;
  • mješoviti osiguravateljni holdinzi;
  • podružnice osnovane u EGP-u koje pripadaju društvima za osiguranje ili društvima za reosiguranje s registriranim sjedištem u trećoj zemlji;
  • institucije za strukovno mirovinsko osiguranje koje su registrirane ili imaju odobrenje za rad u skladu s Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14, 29/18, 115/18) te Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14, 29/18, 115/18) te koje ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

o   (i) ukupna bilanca veća je od 1 milijarde EUR; ili

o   (ii) ukupna bilanca veća je od 100 milijuna EUR i manja od 1 milijarde EUR te poredak među pet najvećih institucija za strukovno mirovinsko osiguranje u smislu ukupne bilance u državi članici;

  • posrednici u osiguranju i reosiguranju te sporedni posrednici u osiguranju koji posluju prekogranično u skladu sa Zakonom o osiguranju, a koji su obuhvaćeni nadzornim ovlastima Hanfe. 

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

Smjernice se primjenjuju u cijelosti.

Datum početka primjene smjernice

01. srpnja 2022. 

Poveznica na smjernicu Europskog nadzorno tijela

Smjernica o identifikacijskoj oznaci pravne osobe 

14.01.2022.

Informacija o mirovinskom društvu koje je za svaku kategoriju obveznih mirovinskih fondova ostvarilo najveći prinos prilagođen riziku u 2021. godini

U skladu s odredbama članka 91. stavaka 3. i 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine br. 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20, dalje: Zakon), ako osiguranik u roku od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja ne odabere mirovinski fond, Središnji registar osiguranika (dalje: REGOS) će ga po službenoj dužnosti rasporediti u mirovinski fond kategorije A, osim ako se isti s obzirom na uvjete iz članka 93. Zakona treba rasporediti u mirovinski fond kategorije B ili mirovinski fond kategorije C.

Pročitaj više...

30.11.2021.

Europska komisija izvještava o dodatnoj odgodi primjene RTS-ova povezanih s održivosti prema SFDR i Uredbi o taksonomiji

Europska komisija izvijestila je Vijeće i Europski parlament o dodatnoj šestomjesečnoj odgodi početka primjene regulatornih tehničkih standarda (RTS-ova) u vezi s obvezama objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga temeljem Uredbe SFDR te obvezama objava povezanih s održivosti ulaganja prema Uredbi o taksonomiji, a kojima se nadopunjavaju SFDR RTS-ovi.

Pročitaj više...

29.09.2021.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni EBA Smjernica o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02)

Na temelju članka 2.a stavka 2. Zakona o osiguranju, članka 2. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala, članka 3. stavka 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i članka 3. stavka 3. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, HANFA se dana 24. rujna 2021. Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje pridržavati odredbi Smjernica o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma (EBA/GL/2021/02)

Pročitaj više...

Ostale obavijesti