Pretraživanje registra objekta leasinga

*Jedinstveni identifikator je jedinstvena oznaka objekta leasinga istaknuta na samom objektu leasinga. Jedinstveni identifikator za vozila je broj šasije, za plovila i letjelice je serijski broj trupa plovila odnosno letjelice, za postrojenja, strojeve, transportne uređaje i opremu te ostalo je serijski broj dok je za nekretnine jedinstveni identifikator broj zemljišno knjižnog uloška.

Odabirom opcije Pretraga s potvrdom osoba koja vrši provjeru može preuzeti odgovarajuću elektronsku potvrdu kojom dokazuje da je izvršila pojedinu provjeru u Registru objekata leasinga.

Zakonska podloga

Sukladno odredbama članka 66. Zakona o leasingu (NN, br. 141/13, dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga vodi Registar objekata leasinga (dalje u tekstu: Registar).

Davatelji leasinga, sukladno članku 66. stavku 3. Zakona, dužni su podatke propisane pravilnikom kojim se određuje sadržaj, način i oblik vođenja Registra, dostaviti Hanfi u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o leasingu, njegovih izmjena i/ili dopuna te prestanka aktivnosti objekta leasinga u smislu odredbe članka 66. stavka 5. Zakona.

Davatelj leasinga, obveznik unosa podataka u Registar, pravna je osoba koja obavlja poslove leasinga sukladno članku 6. Zakona:

  • Leasing društvo iz članka 3. Zakona
  • Leasing društvo države članice iz članka 46. Zakona
  • Podružnica leasing društva iz treće države iz članka 48. Zakona

Davatelj financijskog leasinga sukladno odredbi stavka 2. članka 6. Zakona može biti i kreditna institucija u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Hanfa je dužna, sukladno članku 66. stavku 7. Zakona, za vrijeme dok je objekt leasinga aktivan, učiniti javno dostupnim sljedeće podatke o objektima leasinga iz Registra:

  • podatke o detaljnom određenju objekta leasinga
  • datumu sklapanja ugovora
  • datumu ugovorenog završetka ugovora te
  • mjesecima trajanja ugovora.

Način i oblik vođenja Registra propisan je Pravilnikom o Registru objekata leasinga (NN, br. 63/14).

Napomena

Sukladno odredbi članka 66. stavka 6. Zakona upis u Registar ima deklaratorni pravni učinak.

Sukladno odredbi članka 66. stavka 8. Zakona Hanfa ne odgovara za točnost i istinitost podataka unesenih u Registar.