Priopćenje u vezi s trgovanjem dionicama društava iz grupe Agrokor

Dana 3. studenog 2017. stekli su se uvjeti za nastavak trgovanja dionicama društava Belje d.d., Jamnica d.d., Ledo d.d., PIK-Vinkovci d.d., Tisak d.d., Vupik d.d., Zvijezda d.d. i Žitnjak d.d., koje je bilo obustavljeno temeljem rješenja Hanfe od 15. svibnja 2017. godine. S tim u vezi, Hanfa koristi priliku ponovno svim sudionicima na tržištu, uključujući ulagatelje, izdavatelje i predstavnike medija, ukazati na sljedeće.

I.

Izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. obvezni su sve cjenovno osjetljive informacije objavljivati na način i u rokovima propisanima odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16 dalje: ZTK), pri čemu moraju osigurati da su informacije potpune, istinite i sadržajno točne. Radi se o informacijama koje se odnose na pojedinog izdavatelja ili njegov financijski instrument (npr. dionicu), a koje bi mogle imati značajan utjecaj na cijenu tog financijskog instrumenta, primjerice: financijske i poslovne izvještaje izdavatelja, promjene u glasačkim pravima, značajne poslovne događaje i sl. Sve ove informacije ZTK naziva propisanim informacijama i iste predstavljaju minimalni set informacija koje je izdavatelj obvezan objavljivati. Objavljivanjem propisanih informacija u rokovima, u sadržaju i na način koji propisuje ZTK, izdavatelj ispunjava svoje obveze transparentnosti prema investicijskoj javnosti, osiguravajući na taj način ravnopravan položaj svim sudionicima tržišta kapitala u odnosu na dostupnost propisanim informacijama koje za ulagatelja predstavljaju osnovu za donošenje investicijskih odluka.

Odredbama ZTK i izravno primjenjive Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta, zabranjeno je svakoj osobi koja posjeduje povlaštenu informaciju (npr. članu uprave ili nadzornog odbora izdavatelja, dioničaru izdavatelja, osobi koja je do povlaštene informacije došla obavljanjem svog posla, profesije ili dužnosti, ili počinjenjem kaznenog djela) tu informaciju upotrijebiti, otkriti ili učiniti dostupnom drugoj osobi. Napominjemo da izdavatelj, u određenim situacijama, može odgoditi javno objavljivanje povlaštene informacije, pod uvjetom da odgoda ne bi dovela javnost u zabludu i da izdavatelj može osigurati povjerljivost te informacije. Postupanje s povlaštenim informacijama suprotno navedenim odredbama može se smatrati i manipuliranjem tržištem.

Manipulacija tržištem znači (između ostalog) širenje informacija putem medija ili bilo kojim drugim načinom koji daje ili bi mogao davati lažne ili obmanjujuće signale u pogledu financijskih instrumenata, uključujući širenje glasina i lažnih ili obmanjujućih vijesti. Zabranjen je svaki oblik manipuliranja tržištem.

II.

Sukladno odredbama ZTK, izdavatelj propisane informacije objavljuje putem medija (npr. OTS sustav HINA-e), Hanfe (SRPI - službeni registar propisanih informacija) i Zagrebačke burze d.d. Dodatno, povlaštene informacije obvezno moraju biti tijekom odgovarajućeg razdoblja objavljene na internetskim stranicama izdavatelja.

Sva ostala mjesta na kojima se mogu pojaviti informacije o izdavateljima, ali i informacije vezane uz postupanje Hanfe, poput raznih novinskih napisa, neautoriziranih intervjua, televizijskih priloga, internetskih portala, foruma i sl. ne smatraju se službenim mjestom odnosno službenim izvorom informacije niti se informacije objavljene na ovim mjestima mogu smatrati potpunim, istinitim i sadržajno točnim.

S tim u vezi, Hanfa skreće pozornost ulagateljima da trebaju uzeti u obzir dodatni rizik kojem su izloženi u slučajevima kada svoje investicijske odluke donose na temelju neprovjerenih, neslužbenih, špekulativnih i sličnih informacija o nekom izdavatelju. Svoje investicijske odluke ulagatelji trebaju donositi prvenstveno na temelju javno objavljenih (službenih) informacija izdavatelja i/ili na temelju savjetovanja s osobama koje su ovlaštene pružati investicijske usluge na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj.

Isto tako, izdavatelji trebaju postupati na način kojim će osigurati da su sve propisane informacije javno dostupne na zakonom propisanim mjestima i u propisanim rokovima kako bi se smanjili ili u potpunosti izbjegli slučajevi objavljivanja neprovjerenih, neslužbenih i špekulativnih informacija u nekim drugim izvorima, ili objavljivanje službenih informacija na nekim drugim mjestima (npr. sukladno odredbama posebnih zakona poput Zakona o postupku izvandredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku), a bez objave iste informacije na mjestima koje propisuje ZTK.