Obavijest o zaprimanju prijava za pristup ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva

Hanfa započinje sa zaprimanjem prijava za pristup ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva.

Ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva reguliran je Pravilnikom o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN, br. 133/15; dalje: Pravilnik).

Informacije o visini administrativne pristojbe i naknade te uplati istih nalaze se u dokumentu Administrativne pristojbe i naknade koji je dostupan pod Ispiti u organizaciji Hanfe - Ovlašteni upravitelji mirovinskih fondova, ovlašteni upravitelji mirovinskih osiguravajućih društava, brokeri i investicijski savjetnici.

Prvi ispitni rok održat će se 11. studenog 2017.

  • U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili stignu u Hanfu (Miramarska 24b, Zagreb) s ostalom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 27. listopada 2017. u 10 sati.
  • Po zaprimanju uredno dostavljenog zahtjeva za pristupanje ispitu, Hanfa će kandidatima koji zadovoljavaju uvjete propisane člankom 5. stavkom 1. Pravilnika na adresu elektroničke pošte koju su naveli u zahtjevu dostaviti korisničko ime i zaporku te upute za pristup materijalima za pripremu ispita.
  • Za kandidate koji su pohađali obrazovni program napominjemo kako je mali dio materijala za pripremu ispita djelomično modificiran zbog stupanja na snagu novih propisa te je u nazivu dokumenata prezentacija koje su se izmijenile navedeno "novo".

Drugi ispitni rok održat će se 9. prosinca 2017.

  • U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili stignu u Hanfu (Miramarska 24b, Zagreb) s ostalom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 1. prosinca 2017. u 10 sati.
  • Po zaprimanju uredno dostavljenog zahtjeva za pristupanje ispitu, Hanfa će kandidatima koji zadovoljavaju uvjete propisane člankom 5. stavkom 1. Pravilnika na adresu elektroničke pošte koju su naveli u zahtjevu dostaviti korisničko ime i zaporku te upute za pristup materijalima za pripremu ispita.
  • Za kandidate koji su pohađali obrazovni program napominjemo kako je mali dio materijala za pripremu ispita djelomično modificiran zbog stupanja na snagu novih propisa te je u nazivu dokumenata prezentacija koje su se izmijenile navedeno "novo".

Kandidati u zahtjevu za pristupanje ispitu trebaju navesti za koji ispitni rok se prijavljuju.

Prvi i drugi ispitni rok međusobno su neovisni te drugi ispitni rok mogu prijaviti i istom pristupiti i kandidati koji se nisu prijavili i pristupili ispitu na prvom ispitnom roku.

Zahtjev za pristupanje ispitu sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se Hanfi na obrascu koji se nalazi pod Ispiti u organizaciji Hanfe - Ovlašteni upravitelji mirovinskih fondova, ovlašteni upravitelji mirovinskih osiguravajućih društava, brokeri i investicijski savjetnici - Zahtjev za pristupanje ispitu.

Hanfa će naknadno putem svoje internetske stranice objaviti detaljne informacije o vremenu i mjestu održavanja ispita.

Prijave dostavljene telefaxom ili elektroničkom poštom ne zaprimaju se.

Prijave dostavljene nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Ostale važne napomene

Hanfa posebno ističe članak 13. stavak 2. Pravilnika, kojim je određen sadržaj ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva za kandidate koji su:

  • stekli uvjerenje o položenom ispitu za brokera nakon 1. siječnja 2009.
  • stekli uvjerenje o položenom ispitu za investicijskog savjetnika nakon 1. siječnja 2009.
  • stekli uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova
  • položili ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju tada važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99, 63/00, 140/05 i 107/07), a koji nisu ishodili licencu prije stupanja na snagu trenutno važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14; dalje: ZMOD) i za kandidate koji nisu obnavljali licencu za upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva

Za sve potrebne informacije možete se obratiti na kontakt:

Aleksandra Bojanić
01/6173-448
aleksandra.bojanic@hanfa.hr