Agregirani statistički podaci

Podaci će biti objavljeni u skladu s rokovima propisanim Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 2015/2451 оd 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih  standarda u vezi s predlošcima i strukturom za objavu određenih informacija nadzornih tijela u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 оd 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II).