75. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 8. studenog 2017. održana je 75. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Rješenje kojim se Maji Penezić Hršak, izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Josipu Ačkaru izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se Danijeli Vojnović izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 4. Rješenje kojim se Jeleni Mikulić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 5. Rješenje kojim se Jasni Turalija izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 6. Rješenje kojim se Vlatki Boras Ivanagić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 7. Rješenje kojim se Maji Škarici Laburi, izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 8. Rješenje kojim se Blaženki Krajini izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 9. Rješenje kojim se Marini Krsnik izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 10. Rješenje kojim se Ivani Škarupki izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 11. Rješenje kojim se Ivani Rendulić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 12. Rješenje kojim se Hani Dobri izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 13. Rješenje kojim se Juraju Pavloviću izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 14. Rješenje kojim se Nataliji Rukavini Jojić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 15. Rješenje kojim se Dunji Zdunić izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 16. Rješenje kojim se OTP invest društvu za upravljanje fondovima d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom „OTP MULTI USD“
 17. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Radojki Hainski, za obavljanje funkcije člana uprave CROATIA osiguranje mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, za razdoblje od 4 (četiri) godine, počevši od 1. siječnja 2018. godine
 18. Rješenje kojim je društvu FINOVA d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Hektorovićeva 2, OIB 55662781611, prestalavažiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 4. kolovoza 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/98, URBROJ: 326-01-660-663-16-4
 19. Rješenje kojim se dioničkom društvu OT Logistics S.A., osnovanom prema pravu Republike Poljske, sa sjedištem u ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Republika Poljska, upisanom u Državni sudski registar Republike Poljske pod brojem (KRS): 0000112069, REGON: 930055366 (matični broj), OIB: 95125631826, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Luka Rijeka dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju, sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS: 040141664, OIB: 92590920313