69. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 20. listopada 2017. održana je 69. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
 2. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima
 3. Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
 4. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 5. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda
 6. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima
 7. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
 8. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 9. Rješenje kojim se Martini Ranković, suvlasniku obrta AZ RANKOVIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, Nela Ranković i Martina Ranković, Zagreb, I. Poljanice 7, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 10. Rješenje kojim je Dragi Mihaljeviću-Juriču iz Belišća, vlasniku obrta AVIS obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Drago Mihaljević-Jurič, Belišće, Vij. S.H. Gutmanna 1a, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 2. travnja 2015. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I-974-03/15-01/18, URBROJ: 326-01-660-663-15-2
 11. Rješenje kojim je Ankici Fugaj, vlasniku obrta CROATIA-AGENT ZASTUPANJE U OSIGURANJU-OBRTNIČKA AGENCIJA vl. Ankica Fugaj Vrbovec, Gradečka 4, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 14. prosinca 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I-453-06/06-03/304, URBROJ: 326-112-06-2
 12. Rješenje kojim se Ivanu Dimoskom, osnivaču obrta INVICTUS, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivan Dimoski, Hermanova 17N, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 13. Rješenje kojim se Aleks Bilić, osnivaču obrta A.B. Consult, obrt za zastupanje u osiguranju, Aleks Bilić, Pula, Argonautska ulica 53A, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju