50. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 21. srpnja 2017. održana je 50. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Krešimiru Bakoviću iz Zagreba, Poljička 29, OIB: 23607110878, izdaje odobrenje za rad brokera, na neodređeno vrijeme
  2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Zorana Vučičevića iz Zagreba, Nova cesta 188, OIB: 38715755822, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, na mandat u trajanju od četiri (4) godine od dana izbora
  3. Rješenje kojim se društvu ALLIANZ ZAGREB d.d., Zagreb, Heinzelova 70, OIB 23759810849, LEI 5493006D8G55YM441622 daje odobrenje za primjenu unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala u transakcijama OTC izvedenicama s drugom ugovornom stranom Allianz SE, Königinstraße 28, München, Njemačka LEI: 529900K9B0N5BT694847 (dalje: Allianz SE), temeljem članka 11. stavka 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (dalje: Uredba (EU) br. 648/2012).2. Odobrenje iz točke 1. ovoga rješenja odnosi se na izloženosti koje proizlaze iz ugovora o zaštiti – Hedging Contract for Allianz Equity Incentives (AEI) – sklopljenog između Društva i Allianz SE, verzija od dana 31.1.2017, te jeograničeno isključivo na sljedeće razrede i vrste OTC izvedenica: - opcije koje se odnose na vlasničke instrumente (engl. „equity options“), - ugovore o zamjeni koje se odnose na vlasničke instrumente (engl. „equity swaps“), - forvarde koje se odnose na vlasničke instrumente (eng. „equity forwards“), nominalne valute i valute namire, te maksimalnog raspona dospijeća navedenih u zahtjevu Društva broj 23759810849_2017_06_01 (identifikacijska oznaka obrasca). 3. Društvo je dužno obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga ako se značajno poveća planirana veličina, obujam ili frekvencija OTC ugovora o izvedenicama za koje je izdano odobrenje iz točke 1. ovoga rješenja, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana takvog značajnog povećanja. 4.U skladu s člankom 32. stavkom 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 оd 4. listopada 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012, Društvo je dužno dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga usvojene izmjene procedura Društva o upravljanju rizicima – Pravilnik o sustavu upravljanja i unutarnjim kontrolama i Pravilnik o Allianzovim funkcionalnim pravilima za izvedenice), u skladu s dostavljenim usvojenim izmjenama krovnih grupnih procedura („Allianz Group Governance and Control Policy“ i „Allianz Functional Rules for Derivatives“),najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana usvajanja istih .5.U skladu s člankom 32. stavkom 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 оd 4. listopada 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012, Društvo je dužno Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga obavijestiti o bilo kakvim naknadnim promjenama koje bi mogle utjecati na ispunjenje uvjeta iz članka 11. stavka 6. Uredbe (EU) br. 648/2012. 6.Društvo je dužno najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja ovog rješenja javno objaviti informacije o unutargrupnom izuzeću u skladu s člankom 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz regulatorne tehničke standarde o dogovorima o posrednom poravnanju, obvezi poravnanja, javnom registru, pristupu mjestu trgovanja, nefinancijskim drugim ugovornim strankama i tehnikama smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane
  4. Rješenje kojim se ukida rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 10. siječnja 2013. KLASA: UP/I-453-02/12-37/82, URBROJ: 326-663-13-2, kojim je društvo PETERLIĆ d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Horvaćanska 21, OIB 69091162121, dobilo dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  5. Rješenje kojim društvu ZASTUPANJE U OSIGURANJU TOK-TOK d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, OIB 21889968323, prestaje važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 1. rujna 2011. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/11-37/62 , URBROJ: 326-112-11-3
  6. Rješenje kojim se Ani Ivančić iz Zagreba, Đorđićeva 23, OIB 49409396816, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva BNP Paribas Cardif osiguranje dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, OIB 85371438696, na mandat u trajanju od 1 (jedne) godine počevši od 27. srpnja 2017. godine
  7. Rješenje kojim se Dariji Ivanković iz Zagreba, Trg Stjepana Konzula 1, OIB 77282691304, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva BNP Paribas Cardif osiguranje dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, OIB 85371438696, na mandat u trajanju od 1 (jedne) godine počevši od 27. srpnja 2017. godine
  8. Rješenje kojim se društvu Splitska banka d.d., Split, Domovinskog rata 61, OIB 69326397242, daje odobrenje za neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u iznosu od preko 50% u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu društva Société Générale Osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, OIB 98164456048