5. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 12. siječnja 2018. održana je 5. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Ivi Matanoviću, osnivaču obrta Matanov, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivo Matanović, Farkaševac, Zvonik 2, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  2. Rješenje kojim je Zvonimiru Kudricu iz Svetog Đurađa, Donji Miholjac, Antuna Radića 179, OIB 89877437516, vlasniku obrta ZVONE AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. ZVONIMIR KUDRIC, SVETI ĐURAĐ, ANTUNA RADIĆA 179, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 16. veljače 2012. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I-453-02/12-37/9, URBROJ: 326-112-12-2
  3. Rješenje kojim je Zrinki Stipčić- Žarković, vlasniku obrta AZ STIPČIĆ, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. ZRINKA STIPČIĆ-ŽARKOVIĆ, ZAGREB, ILICA 253, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 2. prosinca 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 974-03/16-01/149, URBROJ: 326-01-660-663-16-2
  4. Rješenje kojim je društvu GANISUS društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Slunjska 9, OIB 79953474010, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 25. siječnja 2007. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-02/07-37/01, URBROJ: 326-112-07-4