32. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 12. svibnja 2017. održana je 32. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Pravilnik o prisilnom prijenosu upravljanja UCITS fondovima
  2. Pravilnik o statusnim promjenama društva za upravljanje UCITS fondovima
  3. Rješenje kojim se INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, OIB: 59300096187, izdaje odobrenje za osnivanje i rad Adria Value Fund - otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom, suglasnost na Pravila Fonda i suglasnost na izbor Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb, za obavljanje poslova depozitara za Fond
  4. Rješenje kojim se Aldijani Hadžić-Elezović daje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
  5. Rješenje kojim se društvu ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula, Smareglina ulica 3, OIB: 47625429199, odobrava dopuna jedinstvenog prospekta u svezi javne ponude najmanje 1.000.000 do najviše 2.000.000 redovnih dionica Društva, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka i njihovog uvrštenja na uređeno tržište, u skladu s odlukama Glavne skupštine Društva održane 22. ožujka 2017. te u svezi uvrštenja 1.091.250 redovnih dionica Društva, koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka, na uređeno tržište, izdanih temeljem Odluke Upravnog odbora Društva od 23. prosinca 2016. godine, koji prospekt je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila dana 28. travnja 2017. rješenjem KLASA: UP/I 976-02/17-01/01, URBROJ: 326-01-770-772-17-15