20. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 22. ožujka 2018. održana je 20. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se ERSTE d.o.o. - društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, izdaje odobrenje na izmjene i dopune Statuta ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE A
  2. Rješenje kojim se ERSTE d.o.o. - društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, izdaje odobrenje na izmjene i dopune Statuta ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE B
  3. Rješenje kojim se ERSTE d.o.o. - društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2/A, OIB: 49659289650, izdaje odobrenje na izmjene i dopune Statuta ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE C
  4. Rješenje kojim se izdaje suglasnost društvu Prosperus Invest d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Metalčeva 5, OIB: 58670915471, za preuzimanje poslova upravljanja nad Nexus FGS II – otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom, od Privredne banke Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732; i za sklapanje ugovora o obavljanju poslova depozitara s Privrednom bankom Zagreb d.d., za Nexus FGS II – otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
  5. Rješenje kojim se izdaje suglasnost OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, za preuzimanje poslova upravljanja nad Proprius d.d. zatvorenim AIF-om s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine, sa sjedištem u Zagrebu, Radićeva 14, OIB: 56903349567, od Nadzornog odbora Proprius d.d. zatvorenog AIF-a s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine; i za sklapanje ugovora o obavljanju poslova depozitara s Raiffeisenbank Austria d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska cesta 69, OIB: 53056966535, za Proprius d.d. zatvoreni AIF-a s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
  6. Rješenje kojim se Ivanu Dujmoviću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 6/a, OIB: 87064273078, na mandat od 2 (dvije) godine
  7. Rješenje kojim se Anti Huljevu daje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u visini od 30% temeljnog kapitala društva CENTAR FAKTOR d.o.o., Zagreb, Trpinjska 5a, OIB: 69566160187
  8. Rješenje kojim se preddruštvu ŠTAGAR ZASTUPANJE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Stubička cesta 20, Marija Bistrica, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju