18. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 15. ožujka 2018. održana je 18. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Rješenje kojim se Silviju Jakoliću izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se izdaje suglasnost društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, za preuzimanje poslova upravljanja nad Nexus FGS – otvorenim alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom, od Splitske banke d.d., sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, OIB: 69326397242; i suglasnost za sklapanje ugovora o obavljanju poslova depozitara sa Splitskom bankom d.d., sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, OIB: 69326397242
 3. Rješenje kojim se Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, izdaje odobrenje na izmjene i dopune Statuta AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A
 4. Rješenje kojim se Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, izdaje odobrenje na izmjene i dopune Statuta AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B
 5. Rješenje kojim se Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, izdaje odobrenje na izmjene i dopune Statuta AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije C
 6. Rješenje kojim malom UAIF-u Real Capital Asset Management d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 57, OIB: 10157596751, na vlastiti zahtjev prestaje važiti odobrenje za rad, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. a) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima - osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 7. Rješenje kojim se Raiffeisen Invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje UCITS fondovima, Petrinjska 59, Zagreb, OIB: 81769224349, izdaje odobrenje za pripajanje FWR Multi-Asset Strategy II, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom FWR Multi-Asset Strategy I, otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom
 8. Rješenje kojim se društvu SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, OIB: 54009254385, izdaje suglasnost za promjenu postojećeg depozitara Primorska banka d.d., sa sjedištem u Rijeci, Scarpina 7, OIB: 96675880337, i izbor novog depozitara HPB d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, OIB: 87939194217, za Mooring otvoreni alternativni fond s privatnom ponudom
 9. Rješenje kojim se društvu SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, OIB: 54009254385, izdaje suglasnost za promjenu postojećeg depozitara Primorska banka d.d., sa sjedištem u Rijeci, Scarpina 7, OIB: 96675880337, i izbor novog depozitara HPB d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, OIB: 87939194217, za Anchor otvoreni alternativni fond s privatnom ponudom
 10. Rješenje kojim društvu SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, OIB: 54009254385, na vlastiti zahtjev prestaje važiti odobrenje za rad, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16) - upravljanje portfeljem prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala
 11. Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2017. godinu
 12. Rješenje kojim se Nives Vreto daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva PBZ-LEASING d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 57270798205, na mandat u trajanju od 3 (tri) godine, a počevši od 28. ožujka 2018. godine
 13. Rješenje kojim se Marku Periću, osnivaču obrta MAPA, obrt za zastupanje u osiguranju, Marko Perić, Zagreb, Sunekova 28, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 14. Rješenje kojim se Aleksandri Dobrila, osnivaču obrta AD CONSULTING, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, ALEKSANDRA DOBRILA, OPATIJA, MARŠALA TITA 218, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 15. Rješenje kojim je Neli Bartulović, vlasniku obrta, BARTULOVIĆ, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Nela Bartulović, Metković, Dubrovačka 83/8, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 23. studenog 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I-453-06/06-03/172, URBROJ: 326-112-06-2
 16. Rješenje kojim je Luki Bahtiću, vlasniku obrta, LUMAX, obrt za usluge zastupanja u osiguranju, VL. LUKA BAHTIĆ, ZAGREB, PERJAVICA 76B, prestala jvažiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 31. listopada 2014. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I-453-02/14-37/63, URBROJ: 326-01-660-663-14-2
 17. Rješenje kojim se Almiru Tataragiću, osnivaču obrta IAM, obrt za zastupanje u osiguranju, Almir Tataragić, Zaprešić, Mokrička 70, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 18. Rješenje kojim se preddruštvu ANOVAL ZASTUPANJA društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 19. Rješenje kojim se Tomislavu Finki iz Zadra, L. Sorkočevića 18, OIB 48389528649, osnivaču obrta LANTERNA ZADAR, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, TOMISLAV FINKA, L. SORKOČEVIĆA 18, ZADAR, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju