17. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 7. ožujka 2018. održana je 17. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se društvu Erste Asset Management d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 68572873963, izdaje odobrenje za bitne promjene prospekta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Erste MONEY; i odobrenje za ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine UCITS fonda Erste MONEY u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, Republika Srbija, Republika Makedonija te Crna Gora
  2. Rješenje kojim se društvu INFINITUM FACTORING d.o.o., Zagreb, Gradišćanska 36, OIB: 68578627732, ukida odobrenje za obavljanje poslova faktoringa izdano Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 973-03/17-01/15, URBROJ: 326-01-550-552-17-8 od 3. ožujka 2017. godine
  3. Rješenje kojim se utvrđuje da društvo INFINITUM FACTORING d.o.o., Zagreb, Gradišćanska 36, OIB: 68578627732, nije otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 6. listopada 2017. (KLASA: UP/I 973-07/17-01/07; URBROJ: 326-01-550-551-17-5); te se obustavlja postupak posrednog nadzora koji je Hanfa pokrenula po službenoj dužnosti nad Društvom (KLASA: UP/I 973-07/17-01/07)
  4. Rješenje kojim se Ani Mariji Vidović daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva GENERALI OSIGURANJE d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, OIB 10840749604, za mandat u trajanju od 3 (tri) godine od dana imenovanja na tu funkciju od strane Nadzornog odbora društva GENERALI OSIGURANJE d.d.
  5. Rješenje kojim se Robertu Kripneru, osnivaču obrta KRIPNER CONSULTING, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Robert Kripner, Nedelišće, Maršala Tita 34, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  6. Rješenje kojim se Alenu Bogadiju, osnivaču obrta TIM PRODUKT, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, ALEN BOGADI, KOLODVORSKA 63, KUTINA, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  7. Rješenje kojim se Kristini Grbeš, osnivaču obrta DOPUNSKO, obrt za zastupanje u osiguranju, Kristina Grbeš, Zagreb, Završje 1 A, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  8. Rješenje kojim se preddruštvu SINERGIJA PROJEKT ZASTUPANJE d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  9. Rješenje kojim se društvu CRODUX DERIVATI DVA d.o.o., Zagreb, Savska Opatovina 36, OIB: 00865396224, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva TANKERKOMERC dioničko društvo za trgovinu, turizam i usluge, sa sjedištem u Zadru, Obala Kneza Trpimira 2, OIB: 89372508525
  10. Rješenje kojim se Dori Matošić, daje suglasnost za imenovanje za člana uprave u društvu SKDD-CCP Smart Clear d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 58388162971, s početkom mandata od prvog dana koji slijedi nakon dana izdavanja ove suglasnosti, sukladno odluci Nadzornog odbora Društva donesenoj na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2017. godine