14. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 22. veljače 2018. održana je 14. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo BATON SERVICES d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 249, OIB: 92955812807 neovlašteno pružalo investicijske usluge
 2. Rješenje kojim se PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničkom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, izdaje odobrenje na izmjene i dopune Statuta PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije A
 3. Rješenje kojim se PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničkom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, izdaje odobrenje na izmjene i dopune Statuta PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije B
 4. Rješenje kojim se PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničkom društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, izdaje odobrenje na izmjene i dopune Statuta PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorije C
 5. Rješenje kojim se društvu UniCredit Leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Heinzelova 33, OIB: 18736141210, daje suglasnost za pripajanje društva UniCredit Partner d.o.o., Zagreb, Damira Tomljanovića Gavrana 17, OIB: 36750834259
 6. Rješenje kojim se društvu INVICTUS ULAGANJA d.o.o., Zagreb, Draganići 18, OIB: 19251956951, ukida odobrenje za obavljanje poslova faktoringa izdano Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 973-03/17-01/09, URBROJ: 326-01-550-552-17-10 od 7. travnja 2017. godine
 7. Rješenje kojim se društvu FORTIS FACTORING d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 20B, OIB: 19787621150, ukida odobrenje za obavljanje poslova faktoringa izdano Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 973-03/17-01/05, URBROJ: 326-01-550-552-17-8 od 27. ožujka 2017. godine
 8. Rješenje kojim se utvrđuje da društvo INVICTUS ULAGANJA d.o.o., Zagreb, Draganići 18, OIB: 19251956951, nije otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 6. listopada 2017. (KLASA: UP/I 973-07/17-01/08; URBROJ: 326-01-550-551-17-5); te se obustavlja postupak posrednog nadzora koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pokrenula po službenoj dužnosti nad društvom INVICTUS ULAGANJA d.o.o.(KLASA: UP/I 973-07/17-01/08)
 9. Rješenje kojim se utvrđuje da društvo FORTIS FACTORING d.o.o. za faktoring, Zagreb, Slavonska avenija 20b, OIB: 19787621150, nije otklonilo nezakonitosti i nepravilnosti čije je otklanjanje naloženo Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 6. listopada 2017. (KLASA: UP/I 973-07/17-01/06; URBROJ: 326-01-550-551-17-5); te se obustavlja postupak posrednog nadzora koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga pokrenula po službenoj dužnosti nad društvom FORTIS FACTORING d.o.o. za faktoring(KLASA: UP/I 973-07/17-01/06)
 10. Rješenje kojim se Anji Jurić, osnivaču obrta ADRIA, obrt za zastupanje u osiguranju, Anja Jurić, Karlovac, Orlovačka 77 B, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 11. Rješenje kojim je Domagoju Ljubičiću, vlasniku obrta, COMPARO, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Domagoj Ljubičić, Osijek, Dunavska 47, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 29. siječnja 2016. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I 974-03/16-01/08, URBROJ: 326-01-660-663-16-3
 12. Rješenje kojim je Ivi Pavičiću Ivelji, vlasniku obrta, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, PROCURATOR, vl. Ivo Pavičić Ivelja, Gradišćanskih hrvata 1, Split, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 14. prosinca 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I-453-06/06-03/111, URBROJ: 326-112-03-2